روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

برگزاری هشتمین پروسه استانبول-قلب آسیا و انتظارات از آن

نشست قلب آسیا  که به پروسه استانبول نیز مشهور است در نوامبر ۲۰۱۱ طرح شد ودر جون ۲۰۱۱ میلادی روی اصولنامه  شش ماده ای توسط وزرای خارجه کشور های عضو به منظور اعتماد سازی کشور ها ی عضو موافقه  شد.

 پروسه قلب آسیا دارای ۱۴ کشورعضو وشانزده کشور به شمول سازمان ملل متحد حمایت کننده آن می باشد .

درنخستین نشست پروسه قلب آسیا نمایند گان شش کشور همسایه افغانستان وهشت  کشوردیگر منطقه اشتراک کرده بودند .

هدف از بوجود آمدن این سازمان  در مرحله اول اعتماد سازی ،همکاری های مشترک وهمسوئی فعالیت های مشترک در بخش مبارزه با تروریزم ، مواد مخدر همکاری  های نزدیک در راه مبارزه با حوادث طبیعی ،معارف ، توسعه تجارت منطقوی وسرمایه گذاری های کشورهای عضو با یکدیگر درراستای زیر بنای منطقوی است.به اساس ماده ۲۵ اعلامیه کنفرانس وزرای خارجه  در پروسه استانبول ، قلب آسیا کشورهای رهبری کننده به منظور تدابیر اعتماد سازی حد اقل بایستی دونشست گروه تخنیکی را برای اعتماد سازی برگزار نمایند که  اولین جلسه آ ن تحت ریاست مشتر‌ک افغانستان وترکیه در مقر وزارت خارجه تر کیه برگزارشد نشست دیگر گروه تخنیکی اعتماد سازی بین کشورهای عضو به روز جمعه تاریخ ۸ حوت ۱۳۹۲ در تالار کنفرانس وزارت خارجه تر کمنستان در شهرعشق آباد تشکیل جلسه داد  که سفیر افغانستان به نمایندگی ازکشوراسلامی افغانستان نیز صحبتی داشت.

بتاریخ ۲۶ اپریل ۲۰۱۵  گرد همائی دیگری درشهر الماتای قزاقستان تشکیل شد  که سه ماده اعتماد سازی که مبارزه بامواد مخدره ومبارزه با تروریزم وفرصت های سرمایه گذاری وتجارتی  بود بطور کامل مورد تائید اشتراک کنند گان کنفرانس قرار گرفت .

یکی ازمهم ترین بخش اعتماد سازی  پروسه قلب  آسیا  توسعه زیر بنای اقتصادی است که توسعه  وهمکاری مشترک  را میان کشورهای عضوایجاد میکند که شامل پروژه های انرژی بخصوص تولید وانتقال برق ، خطوط آهن امتداد شاهراه ها استخراج معادن و توسعه صنایع خفیفه بود که دراین نشست روی عوامل وچگونگی این پروژه ها  چالش ها ومشکلات آن وطرق حل این مشکلاتی که درراه تطبیق این پروژه ها بمیان می آید روی آن بحث صورت گرفت .

هریک از کشور های عضو سازمان  قلب آسیا وظایف ورهبری یکی از این مسایلی که درجلسه بحث شد را بدوش گرفته وپلان کاری پروژه ها را بصورت جدی تعقیب ومسؤلیت انسجام پروژه ها را بدوش خواهند گرفت.

بتاریخ اول عقرب ۱۳۹۳ نشست مقدماتی سفرای کشورهای قلب آسیا در تالار وزارت امور خارجه در کابل دایر گردید  که روی موضوعات جلسه‎یی که بتاریخ  ۳۱ ماه اکتوبر درمرکز کشور چین دایر میشد بحث وتبادل نظر کردند. آقای دینگ زی جون، سفیروقت چین در مورد جلسه  وزارت خارجه اظهار کرد که توجه عمده ما روی مسوده قطعنامه بیجنگ است که توسط وزارت امورخارجه افغانستان دوهفته قبل ازکنفرانس به اعضای کشورهای سازمان قلب آسیا فرستاده شده است  .

در کنفرانس بیجینگ محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان همراه با یک هیئت عالی رتبه که مشتمل از خبر نگاران، تاجران، سرمایه گزاران بود سفر نمود و در این نشست رئیس جمهور غنی کوشید که توجه سرمایه گذاری کشورهای قلب آسیا را در افغانستان جلب کند ویک تعداد از تفاهمنامه را نیز با کشور چین امضا نمود.

در گردهمآیی وزرای قلب آسیا  در بیجنگ  که در سال ۲۰۱۴بر گزار شد در مورد همکاری های منطقوی هیئت   افغانستان که ریاست آن را رئیس جمهور غنی به عهده داشت سعی کرد که نقش عمده  وموقعیت بی بدیل افغانستان را در وصل کردن  شاهراه  های ارتباطی  میان آسیای جنوبی وکشورهای آسیاسی میانه وهمچنان در غرب به کشورهای شرق دور از طریق افغانستان برجسته سازد .

ادامه دارد

ممکن است شما دوست داشته باشید