روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

برگرفته از منظومه (ولایات افغانستان در برگهایی از تاریخ و فرهنگ) سرکوب جنبش مشروطه

واصف ومیر قاسم وچندی دگر

داد زمشــــــروطـــــۀ اول خبر

تخم چنین نهضت خــــاص وبزرگ

گشت فــــرا گیر وستبر وسترگ

لــــــودی کبریت به مثل چریک

کـــرد براو از ســـر دکان شلیک

بود دو مــــــــوتر زپی هم روان

برد امیر، جــــان به سلامت ازآن

جنبش مشــروطه بشد دست گیر

شـــــد همه زندانی به حکم امیر

مهلت شـــــان داد الی  بازگشت

خود زره سیـــــر وسفر برنگشت

داد یکی حکم بـــــــه دیوان ارگ

مولوی واصف بدهید حکـــم مرگ                            

مولوی واصــــف که بُد از قندهار

رفت به مردانه گـــــی درپای دار

ترک سرومال ،وصیت نمـــــــود

مقدم ومنزلگۀ این ره گشــــــود

گشت امیر عــــــازم سیر وسفر

تا کـــــــه زمستان بشود پی سپر

چون که امیر درکله گوش شد شهید

جنبش مشـــــروطه زکشتن رهید

روشنی اش درهمــــه جا می دمید

خیل جوانان زپی اش مـــــــی دوید

نسل جـــوان گشت چوهمرای شان           

بست دل خـــویش به فردای شان

بود به تدبیر همـــــه بند وبست

حلقۀ فولادی قـــــدرت شکست

مرگ امیر چاره گــــــر کار شد

سهل همه مشکل ودشــــوار شد

شعشۀ شمشیر امان شد پــــدید

خواب کهن از سر دشمن پــــرید

مسجد عیدگاه پراز جوش شــــد

مردم کابل همه گی گــــوش شد

شاه جوان پای بـــــــه منبر نهاد

مژدۀ آزادی به ایـــــن خطه داد

شاه جوان رهبـــــــر آزادی شد

شهر پر از ولولۀ شــــــادی شد

جنبش مشروطه ثمر بارشـــــد

ملت افغان همــــــه بیدار شد

شاه جوان داد چو اعــــلان جنگ

داد پیامش به همه بــــی درنگ

مردم محکوم همه آمـــاده شد

یکســـره ملت همه ایستاده شد

خون جــــــوانان بیامد به جوش

شد همه یکباره به جوش وخروش

جنگ وطن گشت به سه جبهه گرم

دشمن آزادی بشــــد غرق شرم

جنگ وطن خواهی چو آغـــاز شد

درب شهادت همه جـــــا باز شد

کشته وزخمی همه جــــا بی شمار

دشمن غدار به اسپش ســـــوار

یوغ اسارت شد ازین خطـه دور

کرد وطن ما، زموانع عبــــــور

راه دراز یکسره کوتاه شـــــد

دور موانع زســــــــر راه شد

مردم ارین دم، نفسی تازه کـرد

ملک زآزادی پر آوازه کــــرد

ممکن است شما دوست داشته باشید