روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

بررسی کار بُرد غیر مجاز ادویه در ورزش (حقوق ورزشی)

پوهاند قدرت الله اعظمی

 بخش دوم

از ورشکاران، و بالآخره موارد مرگ ومیر قابل توجه ناشی از ارتکاب دوپینگ حاکی از گسترش تکان دهنده این ضد ارزش انسانی در صحنه ورزش می باشد. در سال ۱۹۸۱ یک بررسی در بین شاگردان ورزشکار امریکایی نشان داد که ۸۰ در صد از افراد تحت مطالعه حداقل یک موارد سابقه استفاده از الکل ۲۰ درصد از آنها سابقه ماری جوان و دو درصد از این افراد تجربه مصرف استرویید های انابولی را داشته اند. دریک بررسی دیگر به بالای رشته های دیگر ورزشی کمترین میزان کار برد ادویه در رشته های هاکی روی چمن وبیشترین میزان کار برد در رشته های وزن برداری و اتکتیک ثقیله ثبت شده است.

در حال حاضر تمامی سازمان های اجرایی ورزش و در رأس آنها کمیسیون طبی کمیته بین المللی المپیک که از سال ۱۹۷۶ فعالیت رسمی خود را شروع کرده مسئولیت مبارزه با دوپینگ را در سراسر جهان به عهده دارند. این سازمانها تدوین و انتشار فهرست هایی همراه با تجدید نظر مداوم را در برنامه کار خود قرار داده اند و با انتشار این فهرست ها همراه با انتشارات آموزش دیگرونیز انجام آزمایشات ادویه‎ای بالای نمونه های گرفته شده از ورزشکاران نسبت به ریشه کنی دوپینگ اقدام می نمایند.

تعریف: به اساس تعریف کمیسیون طی کمیته بین المللی المپیک دوپینگ عبارت است از تجویز یا مصرف یک ماده خارجی، یا ماده درون رأی بدن، با مقادیر غیر عادی و یا روش غیر طبیعی توسط شخص سالم با هدف افزایش کارآیی ورزشی اشاره داد.

دوپینگ به معنی استفاده از مواد متعلق به گروه های ادویه ممنوع، محدود شده و یا استفاده ازروش های گونه گون غیر مجازی است. به قول «خوان استونیوسامارانش» رئیس اسبق کمیته بین‎المللی المپیک، دوپینگ نوعی تقلب آشکار  است که از جنبه های مختلف منجر به انحطاط و مرگ می گردد.

مرگ فزیولوژیک، چرا که دستکاری غیر قانونی در فرآیند طبیعی باعث تغییرات شدید و زمانی هم برگشت ناپذیری در بدن می گردد. مرگ جسمی نظیر بعضی موارد اسف بار مرگ ورزشکارانی که در سال های اخیر مشاهده شده است. انحطاط روانی شخصیتی ناشی از رضایت شخص به تقلب، نادیده انگاشتن توانایی ها و ظرفیت های شخصی و بزرگ ساختن توانایی ها و معایب و بالآخره انحطاط اخلاقی به واسطه تعدی فرد از قوانینی که تمام جامعه بشری پابند آن می باشند را نادیده می گیرند که این ترفندی ها کرامت انسانی را زیر سوال می برد.

دلایل منع دوپینگ: دوپینگ خود به دلایل اساسی ذیل ممنوع شناخته شده است:

الف: دلایل فزیکی: کابرد ادویه کیفی از اثرات جانبی ناخواسته و زیانبار را برای جسم فرد به جای می گذارد که می توانند در عده از موارد برگشت ناپذیر باشد و از این سبب صدمات و آسیب های جبران ناپذیری را به بالای سلامتی و تندرستی و ورزشکار وارد نماید.

ب: دلایل اخلاقی: دوپینگ با هدف عالیه ورزش که سالم سازی جسم و روح است منافات دارد از جانب دیگر این پدیده زمینه ای برای کشانده شدن جوانان ورزشکار به طرف بلای خانمان سوز اعتیاد را فراهم می سازد، و عواقب خطرناک را برای ورزشکار در قبال دارد.

ج: دلایل قانونی: دوپینگ به دلیل ایجاد برتری غیر منصفانه درصحنه ورزش برخلاف مقررات جاری سازمان های اجرایی ورزش می باشد و ارتکاب آن جرم شناخته می شود.

قوانین جاری: اتکا به مقررات و اعمال مجازات های شدید برای مرتکبین دوپینگ در پهلوی برنامه های مدون آموزش و پرورش فکری جوانان ورزشکار برای مبارزه با این ضد ارزش ضروری است.  سازمان های نظیر کمیسیون طبی کمیته بین المللی المپیک و دیگر سازمان های اجرایی و ملی، همگی با محکوم نمودن دوپینگ در ورزش مقررات خاص را در مسابقات سپورتی تحت پوشش خود به مرحله اجرا می گذارند و در قالب این مقررات مجازات های خاصی را نیز برای مرتکبین دوپینگ پیشبینی نموده اند.

ممکن است شما دوست داشته باشید