روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

بررسی موضوع تمدید و تمویل پروژه جدید دربخش عدلی و قضایی

کمیته نظارت بر پروژه عرضه خدمات عدلی و قضایی دیروز تحت ریاست قاضی القضات و رئیس ستره محکمه و رئیس این کمیته تشکیل جلسه داد .

به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، درین جلسه که  لوی څارنوال ، سرپرست وزارت مالیه ، وزیر عدلیه ، امرعمومی اداری قوه قضائیه و سایرمسئولین ادارات عدلی و قضایی و بانک جهانی اشتراک داشتند ، موضوع تمدید و تمویل پروژه جدید دربخش عدلی و قضایی مورد بحث و بررسی قرارگرفت .

قاضی القضات ورئیس ستره محکمه که ریاست پروژه عرضه خدمات عدلی و قضایی را به عهده دارند ،  درمورد وضعیت فعلی پروژه و نیاز های ادارات عدلی و قضایی درعرصه خدمتگزاری بهتر به مردم و تحقق اهداف و شا خصهای برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی صحبت نموده ، افزود : در شرایطی که ادارات عدلی و قضایی به اصلاح ، معیاری سازی فعالیت ها ، ارتقای ظرفیت و حل مسایل زیربنایی نیاز جدی  دارند ،  تمدید و تمویل پروژه جدید برای بخش عدلی و قضایی از اهمیت شایانی برخوردار است  زیرا  حل نیازهای مادی و تخنیکی این ادارات مستلزم هزینه های لازم است که این امکانات میتواند از طریق بذل کمک های بین المللی و به وسیله پروژه عرضه خدمات عدلی و قضایی به گونه بهتری فراهم گردد  و از وزارت مالیه منحیث هماهنگ کننده کمک های جهانی خواست تا با درک حساسیت مسئله درحل مشکل توجه جدی مبذول بدارند تا فرصت ها از دست نروند.

متعاقباً لو ی څارنـوال ووزیر عدلیه بالنوبه  صحبت نموده وتمدید وتمویل پروژه عرضه خدمات عدلی و قضایی را  درجهت حمایت و تطبیق اهداف شامل برنامه های عملادارات شان جدی و مهم خواندند  وبرتمدید و تمویل پروژه درچهارچوب حمایت بین المللی تاکید ورزیدند .

دراخیر وزیر مالیه بعد ازآگاهی و ارزیابی وضعیت پروژه نظارت بخش عدلی و قضایی و عده سپرد که درحل مشکلات و چالشهایی که باعث رکود پروژه گردیده درتفاهم و هماهنگی با مقامات صالحه دولت وکمک کننده های خارجی اقدام نموده و و بادرک از نیازمندیهای عینی این ادارات در زمینه تمدید و تمویل پروژه جدید کمـال تلاش و همکاری نموده و عجالتاً در زمینه پرداخت مصارف پروژه و معاشات کارمندان و مساعدین حقوقی مرتبط به پروژه اقدام خواهد کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید