روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

برای رفع بیکاری جوانان که عامل تقویت صفوف مخالفان ومعتادان می گردد، به تدابیر همه جانبه نیازاست

افغانستان کشوری است که از نگاه غنامندی فرهنگی وارج نهادن به نهاد های فرهنگی ،علم ودانش در طول تاریخ پربارش از جایگاه ومقام والای برخوردار بوده است مردم فرهنگ دوست این سرزمین همیشه در تلاش آنند تا عرصه های فرهنگی ونهاد های علمی را غنامند تر ساخته وگسترش دهند، مردم این سرزمین با استفاده از داشته های فرهنگی تلاش دارند تا نسل جوان کشور بازیور علم ودانش آراسته گردند وغنامند ساختن عرصه های فرهنگی افتخارات فرهنگی رنسانس دوران تیموریان هرات را بار دیگرزنده سازندوجوانان را به تاریخ گهر بار این سرزمین آشنا سازند واز گوشه ها وابعاد مختلف فرهنگی وعلمی آنانرا آگاهی بخشند.

اما بروز نا بسامانی های ناشی از جنگ در طول چهار دهه گذشته، نه تنها نهاد ها ومنابع فرهنگی وحتا فرهنگ دوستان این سر زمین را نیز خسارت مند ساخت وبالا ثرهمین  نا بسامانی ها بیکاری وبی روزگاری دامنگیر جوانان ونو جوانان کشورما گردید، وبه جای فرا گیری علم ودانش وتقویت نهاد های فرهنگی واجتماعی تعداد زیادی از جوانان کشور به عمل خطرناک ومرگ تدریجی اعتیاد آغشته شدند وبیکاری های روز افزون که عامل اصلی آن جنگ ونا آرامی بود صد ها وهزاران جوان با نیرو وحتا تحصیل یافته گان این سرزمین به دامان مافیای مواد مخدر افتادند که در حقیقت بروز همین نابسامانی ها باعث بیکاری جوانان گردید چون از یک طرف زمینه جذب جوانان به صفوف مخالفان  وافراد مسلح مخالف دولت مساعد ساخته وزندگی آنان را به خطر مرگ مواجه می سازد واز جانب دیگر بیکاری های دوامدار ورو به افزایش عامل پیوستن جوانان به صفوف معتادان گردیده آنان را در پرتگاه مرگ تدریجی سوق می دهد.

که با چنین شرایط ناهمگون ضرب المثل معروف مردم کشور ما در اذهان تداعی می گردد که” بیکاری مایه وعلل ایجاد هزاران فساد ودردسراست” این در حالیست که شاید این ضرب المثل پرمحتوا وبا معنا از نظر بعضی ها یک موضوع وگفته حیرت انگیزباشد وشاید بروز این همه مشکلات ناشی از بیکاری برای تعدادی از افراد جامعه غیر قابل باورباشد. اما این یک حقیقتی است که تجارب چهار دهه جنگ ونا آرامی که عامل شرایط بیکاری برای جوانان کشور ماگردید این موضوع را به اثبات رسانیده است وهزاران جوان بیکار کشور ما دچار درد سر های زیادی تا سرحد مرگ شده اند.

اما همین بیکاری در سالهای  اخیر حوادث غیر مترقبه که مرگ صد ها خانواده را درقبال داشت وصد ها زن ومرد وبه شمول جوانان وکودکان بالاثرمهاجرت های اجباری از طریق دریا های خروشان به کشورهای اروپایی متواری می شوند، در اثر واژگون شدن قایق های که اصلا از پلاستیک ساخته شده است به دریا های عمیق غرق وخوراک ماهی ها شده  و می شوند که این موضوع نیز یکی از عوامل افزایش بیکاری در میان جوانان کشور است که برای دستیابی  به یک لقمه نان حلال تن به تقدیر می دهند واز راه های صعب العبوردریا های عمیق مسیرکشورهای اروپایی به دریا غرق می شوند وتعدادی هم که از این ورطه هلاکت نجات پیدا می کنند اکثریت شان اسیردست مافیای قاچاق انسان می گردند که بالاخره شاید اعضای بدن آنانرا بفروشند ویا اینکه آنانرا به کاری های شاقه مصروف سازند.

آنعده از مسولان امور کشوری به ویژه وزارت کار وامور اجتماعی، وزارت تجارت وسایر وزارت های که مسولیت جذب جوانان  را در ختم دوره تحصیل به عهده دارند اگر به این حقیق ها انکار ناپذیر حوادث غیر مترقبه ناشی از بیکاری جوانان باور ندارند باید از افزایش روز افزون معتادان در زیر پل های روی دریای کابل، خرابه های جنگ، کنار دیوار چمن حضوری، کناره های سرک های کوته سنگی به این حقیقت انکار ناپذیر باور کنند ودر پی درمان این درد جانکاه ومرگ تدریجی جوانان تدابیرموثری را شامل پلان های کاری شان بسازند

واز جانب دیگر برای نجات این جوانان معتاد راهکاری های تداوی آنانرا به کمک کشور های خارجی وامکانات دست داشته وزارت صحت عامه برتلاش های خویش بیفزایند.

اما آنچه که می تواند زمینه ساز جلوگیری جوانان از آغشته شدن به مواد مخدر وپیوستن آنان به صفوف مخالفان دولت گردد

ف هماناسراغ زمینه های دستیابی به شغل  ومصروفیت های کاری برای جوانان می باشد. همین اکنون سالانه اضافه از بیست هزار تن از جوانان کشور از موسسات تحصیلات عالی سند فراغت بدست می آورند اما قدرت جذب این جوانان در نهاد ها شاید از یک  یا دوهزار اضافه تر نباشد. وهمه ساله به صفوف این افراد تحصیل افته که انتظار دسترسی به کار دروطن دارند افزوده شود در غیر آن بازهم شرایط جذب جوانان به مافیایی قاچاق انسان ومافیای مواد مخدر مساعد تر می گردد وهزاران تن از این اولادوطن به دام این نهاد ی که مرگ تدریجی  را در قبال دارد خواهند افتاد ودوباره  به دامان خانواده نخواهند برگشت، لهذا باید در این عرصه زود تر مسولان امورکشورمطابق به وعده های خود مبنی برایجاد کار برای جوانان وجلوگیری از پیوستن جوانان به صفوف مخالفان دولت وبه صفوف معتادان تدابیر همه جانبه اتخاذ نمایند واولاد کشوررا از مرگ تدریجی ونابودی نجات دهند.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید