روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

با بهار

بهار را در لبخند کودکی نظاره کنیم

امید به فردا را در نگاه او بخوانیم

زندگی را در رویا های رنگین او به استقبال بگیریم

زندگی زیباست …

وقتی پروانه قشنگی به روی سبزه ها و گل ها
پر می زند

وقتی زنبور عسل، شیره گل ها را می مکد

وقتی شکوفه، برتن برهنه درخت می پیچد

وقتی باران، زمزمه عشق سر می دهد

وقتی نسیم، عطر نسترن زار را می دزدد

وقتی پرنده در فضای بیکران، خط های گنگ را ترسیم می کند

وقتی قرص ماه آرام- آرام پرتو افشانی می کند

و بهار از راه می رسد …

آری! زندگی زیباست

وقتی از محبت، مایه می گیری

وقتی از ته دل می خندی

وقتی اشک شوق از دیده فرو می ریزی

… و عشق از راه می رسد

با نغمه جادویی نینواز شبگرد

و…

با بهار …

ممکن است شما دوست داشته باشید