روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

با اعتمادمردم می شود سپر دفاعی را در برابرتهدیدهای امنیتی ایجادکرد

یکی از وظایف ویامکلفیت های دولت درحوزه تأمین امنیت درکشور توجه به خواست های مردم و  نقش شهروندان درتأمین امنیت است؛ امری که منجر بهتوسعه صلح وامنیت، رشدفرهنگ ویکدیگرپذیری میان اقشارمختلف جامعه و همکاری با دولت خواهدشد.

بدون شک توجه وتشویق دولت از پاسداران میهن نیزسبب افزایش مورال و روحیه نیروهای امنیتی درامرمبارزه با گروه های دهشت افگن ودشمنان کشورخواهد شد وازجانبی نیز، دست مداخله گران بیرونی رادر امور افغانستان کوتاه خواهدکرد.

باتوجه به نقشی که مردم درتأمین صلح وبرقراری امنیت دارند میباید درخواست های قانونی مردم برای مهارناامنی ها وجلب حمایت آنان درمقابله با حرکاتی که سبب تضعیف روند امنیت می گردد لبیک بااستفاده ازاعتمادمردم می شود چنان سپردفاعی نفوذ ناپذیری دربرابر تهدید های امنیتی ایجاد کردکه نه تنها باعث محدود کردن دامنه فعالیت های تخریب کارانه گروه های دهشت افگن می شود بلکه عاملی برای ازبین بردن انگیزه مخالفان مسلح دولت که همواره تلاش بر ناامن ساختن وتحقق طرح هاوبرنامه های مخرب وخلاف تمام اصول ومقدسات دینیاست نیز خواهدشد.

همچنان دست مداخله گران وسلطه گران خارجی کوتاه وتوطئه های خصمانه شان نیزبی نتیجه خواهد ماند،جایی مسرت وخوشحالی است که حکومت وحدت ملی براساس اراده ملت بهوجودآمده  وبه خواست ها ونظریات مردم ارج قایل است.ازتظاهرکنندگان بهخاطر اعتراض مسالمت آمیزشان وخواسته های مشروع شان درجهت تأمین صلح وامنیت پشتیبانی کرده است.دراین مورد رئیس جمهورخطاب به مردم گفته بود«آواز مردم شنیدنی است حکومت هم وظیفه دارد تا به آواز همدلی و وطن‌دوستی همه اقشار جامعه گوش دهد

همچنان: «تظاهرات یکی از گام‌های اساسی قانون اساسی است و بسیار خوشحال هستم که مردم ما روزبه‌روز گام‌های پخته‌تری به‌سوی دموکراسی برمی‌دارند

حکومت وحدت ملی همواره تلاش براین داشته است تا اعتماد سازی کند و ملت رابرای مقابله با ناامنی‌هاآماده سازد وآنچه که مردم را نسبت به ستراتیژی های امنیتی دولت بی اعتماد ومشکوک می سازدبرطرف کندوبه این طریق می توان درخت اعتماد مردم را بیش ازپیش بارورساخت ودرصورتیکه افرادیک جامعه درتصمیم گیری های کلان ملی باحکومت یکجا گام بردارندبدون شک پایه های حکومت نیزپخته وپخته ترمی گردد وازسوی هم اعتماد دوجانبه درراستای بوجودآمدن صلح وثبات درکشورحاصل ومردم بروفق مراد شهروندان خواهدانجامید.

از سوی دیگر، لازم است که دولت مردان در پروسه صلح وامنیت به افکار عمومی و نظریات اکثریت مردم توجه جدی کرده وعملی کردن خواسته‌های مردم دراین مورد  را خط مشی و هدف عملی خویش قرار بدهند.

آنچه که مسلم به نظر می‌رسد این است که ریشه‌های نا امنی وبی‌ثباتی در افغانستان عمیق‌تر از آنچه هست که در ظاهر دیده می‌شود و طراحان و دست اندرکاران آن، ممکن است گزینه‌های متعدد و متفاوت برای برهم زدن ثبات در افغانستان برای سالهای طولانی داشته باشند، ولی دولت افغانستان ستراتیژی های را برای دفع وطرد توطئه های دشمنان دارد که تحقق این ستراتیژی به حمایت وپشتیبانی مردم نیازدارد.

خوشبختانه امروزه مردم این کشوردرک کرده اند که غداران سلطه گردرپی براندازی کشمکش ها میان مردم واقوام ساکن دراین سرزمین هستند که این آرمان شان را به گورخواهندبردومردم با تمام توان وقوت وبا روحیه عالی وشکست ناپذیردربرابربرنامه های شوم آن غداران با الگو گیری ازنیاکان خویش که پیوسته این سرزمین را گورستان مداخله گران کرده اند ایستاد شده وازبرنامه ها وستراتیژی های دولت حمایت خواهندکرد.همچنان قابل یاددهانی است که حکومت وحدت ملی درجهت هم فکری باملت گام های استواری را ازقبیل مقابله بازور گویان و گرفتاری وسپردن آنان به پنجه قانون برداشته است که این حرکات حکومت وحدت ملی یکی ازمولفه های وحدت وحکومت داری خوب درجامعه محسوب می شود ما درادوارمختلف کشورشاهد نابه سامانی وقلدری های افراد واشخاص زیادی درجامعه بوده ایم که هیچ یکی ازمسولین رسالت ایمانی ووظیفوی خویش را درمقابل همچو افراد ایفاننموده بودند. اما خوشبختانه ما درحکومت وحدت ملی شاهد مقابله باچنین زورگویان هستیم.

بر همین دلیل است که  بااستفاده از ظرفیت‌های درونی و راهکارهای متکی بر حمایت‌های مردمی در روند تأمین امنیت، مفید ترین و موثرترین راهبرد به نظر می‌رسد؛ که حکومت وحدت ملی نیزبه خوبی ازاین راهبردحمایت کرده وجدیت خود را دربرخورد با مخالفان صلح وآرامش بیان داشته است. که مردم نیزبادرک مسولیت خویش با همکاری بادولت درجهت تأمین صلح وامنیت همیاری کنندکه درین صورت بدون شک ما شاهد تأمین صلح امنیت خواهیم بود.

پویا

ممکن است شما دوست داشته باشید