روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

انیس مونس و همراز مردم در مطبوعات کشور

یادی از نشریه که نودودوسال حضورش را در خانه ذهن و خاطرات اندیشمندان و دوستداران علم و فرهنگ جاویدانه ساخته و هنوز هم دوستداران وعلاقه مندانی در داخل و خارج کشور به یاد و خاطرات همان محتوای غنی وپّربارش تلاش مؤنس بودن این نشریه را دارند موجوداند. نام و شهرت این نشریه درگوشه وکنار کشور همراه با نام موسس آن چون نقش برسنگ حک گردیده است. قابل اذعان است که با همه نشیب و فراز های ناشی از جنگ، رفت و آمد امیران، حکمرانان و بالاخره این و آن راهش را در خم و پیچ روزگار طی و طریق نمود تا همراز بودن و مونس بودنش تا امروز با مردم فرهنگ دوست این سرزمین حفظ کرد. اینک گرامیداشت یاد بود نودو دومین بهار روزگاران انیس مونس وهمراز مردم را باردیگر در اذهان دوستداران این نشریه وزین زنده می سازیم و خاطرات جاویدانگی آنرا تازه تر.

آری! از دست اندرکاران فرهیخته، سردبیران قلم زن و قلم بدستان این نشریه که مدتی در اندوه مردم، شادی و خوشی آنانرا با نوک قلم تنومندشان از لابلای اوراق پرمحتوای نشریه برای مردم ارمغان کردند به یاد می آوریم و آنانیکه حیات خویش را به ابدیت پیوند داده اند، طلب آمرزش نموده و برای آنانیکه تاکنون در قید حیات به سر می برند و تعدادی هم که صحت و عافیت خود را در راه پرمحتوا سازی روزنامه از دست داده اند طلب صحت وعافیت نموده روز و روزگار آنان را خوش می خواهیم. یاد همکاران قلمی و خوانندگان علاقه مند دایمی این نشریه را که با مطالب و داشته های اوراق پرمحتوای این روزنامه خو گرفته اند و آنرا چاشنی سرور و خوشی لحظات بیکاری و زدودن اندوه ساعات خستگی کار و بار روزانه تلقی می کنند هرگز ازیاد و تحریر قلم به تاق نیسان نمی سپاریم و پیوند آنانرا با این نشریه دوست داشتنی آنان محکم تر می خواهیم. اما آنچه که ما را به دوستی خوانندگان نسبت به این نشریه متیقین تر می سازد، همکاری وهمدلی خوانندگان نسبت به این روزنامه وزین و یاد خاطرات موسس آن غلام محی الدین انیس این مرد فداکار و روشنگر زمانه ها است. آنکه زندگی اش را به خاطر روشن نمودن اذهان مردمش با قبول هزاران مشقت از زندان تا شکنجه روحی تلاش نمود و آخرین نفس های زندگی اش را در تاریک خانه های ظلمت زندان دهمزنگ و آنانی که به روشنگری و تغییر زمان کمتر عقیده داشتند به سر رساند، کسی که با انتظار سالم و سازنده اش از طریق این روزنامه و نشریه روشنگر چون نیش گژدم بر اذهان حکمرانان تاریک دل زمان فرو برد و گفته هایش را بیان کرد.

با نوشته ها و چاپ مطالب پرمحتوای روزنامه توانست در وحدت روشنفکری این مقطع تاریخی که تازه جان می گرفت خدمات روشنگرانه یی را انجام دهد و افکار سازنده که به خاطر ارتقای سطح آگاهی مردم در برابر سلطه های استعماری بیدار شده بود خدمت فراموش ناشدنی را انجام دهد.

محی الدین انیس و روزنامه ماندگارش با تمام مشکلات سیاسی و اجتماعی در طول سالهای موجودیت خود در قلب ها جای گرفت و برنابسامانی های که بر اثر فشار بیگانگان با‌لای مردم و زمامداران قبولانده می شد انگشت انتقاد گذاشت و از طریق این رسانه بر رخ مسئولان امور دولتی کشید. اینک این روزنامه وزین نودودوسال عمرش را سپری کرد و خوشا که درمیان دوستداران خود زنده و به مبارزاتش توسط دست اندرکاران با متانت خود به راهش ادامه می دهد، گفته ها و سخنان دوستان خود را از طریق صفحات زرین وپرمحتوایش به تمام آنانیکه صاحب هوش و گوش اند و در زیر کلاه چیزی به نام کله دارند از رویداد های تلخ و شیرینی چیزی برای آنان می رساند. درحالیکه صفحات زرین این نشریه را پرمحتواتر و مطالب خواندنی آنرا دلچسپ تر می خواهیم نودودومین سالگرد این نشریه را به تمام دوستداران آن تهنیت عرض میکنیم وعمر پربارش را درحضور اندیشمندان علم ودانش طولانی و نیرومندی دست اندکاران روزنامه ملی انیس را قوی تر و قلم توانای آنانرا موثر تر خواهانیم.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید