روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

انتظار افغانهای تشنه به صلح از فیصله های نشست علمای دینی در عربستان سعودی

زیرا بر اساس برداشت آگاهان عرصه های نظامی از عملکردهای نابخردانه حمایت گران طالبان، در تدویر کنفرانس ها و راه اندازی نشست های چند جانبه با پای در میانی کشورهایی که ظاهراً خود را طرفداران صلح و تأمین ثبات در افغانستان و کشورهای منطقه وانمود می سازند، امکانات خیلی ناچیزی وجود دارد که زمامداران پاکستان به خاطر حضوریابی طالبان به میز مذاکره از منافع چندین ساله خود که از طریق پادشاهان عربستان سعودی بدست می آورند صرف نظر نمایند و به خاطر تأمین صلح در افغانستان تجدید تعهد کنند و حرف تعهدات خود را عملی سازند.

این در حالیست که مردم خسته از جنگ کشورما، باشنیدن هر راهکار و هر تصمیمی که راهکشای صلح و ثبات در کشور باشد ذوق زده می شوند و با شکران نعمات خداوندی دقایق موعود را لحظه شماری می کنند، روی همین مسأله از آوان شنیدن تدویر نشست صلح آمیز علمای کشورهای اسلامی در عربستان سعودی برای تأمین صلح در افغانستان انتظار گشایش روزنه های امید تأمین صلح و ثبات را در سرزمین جنگ زده خود می کشند، ولی جای تأسف در آنست که آگاهان امور سیاسی فیصدی نهایت ناچیزی برای برآورده شدن امیدواری مردم صلح خواه این سرزمین جنگ زده عقیده دارند، چرا که همین مارشال های استخباراتی پاکستان بازهم منافع خود را در خطر مشاهده می کنند و از تلاشهایی که می تواند کشتی شکسته افغانستان را به ساحل مقصود برساند خودداری خواهد کردند، چه بسا که توسط علمای خود از صدور فتوای که بتواند راه دسترسی به صلح و ثبات را در افغانستان هموار سازد جلوگیری نمایند. که البته این پیشبینی شاید کمتر جنبه واقعی را به خود بگیرد. امید می رود که ستاره اقبال مردم ما را که همه به دعای علمای دینی جهان که در مقابل خانه خدا عاجزان طلب صلح و خیر میکنند بلند نگهدارد تا صلح و امنیت در افغانستان که صلح و ثبات منطقه نیز به آن وابستگی دارد و تلاش های زمامداران کشور ما نیز روی همین موضوع تمرکز یافته است تأمین گردد.این در حالیست که قضاوت در مورد فیصله ها و دستاورد این نشست زود است. اما مردم بازهم تا ختم نشست علمای دینی جهان در عربستان سعودی، با دعای خیر و فلاح برای افغانستان در انتظار فیصله ها و فتواهای اشتراک کنندگان این نشست لحظه شماری می نمایند.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید