روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

انتخابات فرصت است، نه تهدید

مردم افغانستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قراردارند. این انتخابات در شرایط دشوار امنیتی و فضای پیچیده سیاسی برگزار می شود و از همین رو شماری از صاحب نظران و اهل سیاست انتخابات پیشرو را یک فرصت نه بل یک تهدید برای کشور می دانند.

انتخابات یکی از مولفه های بنیادی دموکراسی است. روند شکل یابی هر نظام مردم  سالار از انتخابات آغاز می شود و در وجود انتخابات استحکام و تداوم می یابد. بدون تردید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که برای برگزاری آن روزهای انگشت شماری باقی مانده است، در شرایط عادی برگزار نمی شود. هر زمانی در کشورهای جنگ زده یی مانند افغانستان انتخابات برگزار می شود، چندین نگرانی وجود می داشته باشد. نگرانی اول این است که آیا مردم در انتخابات شرکت می کنند؟ یا نه. اگر انتخابات برای نظام مردم سالار یک امر حتمی است، برای انتخابات اشتراک فعال و گسترده مردم یک امر ضروری است. اگر اشتراک مردم در انتخابات فعال و گسترده باشد، حکومت و زعامت برخاسته از انتخابات از مشروعیت و حمایت وسیع تری برخوردار خواهد بود و برعکس اگر اشتراک مردم در انتخابات کمرنگ باشد، حکومت و زعامت برخاسته از انتخابات از حمایت و مشروعیت کمرنگی برخوردار خواهد بود.

نگرانی دوم این است که شاید مردم در انتخابات اشتراک فعال وگسترده داشته باشند اما آیا آنان بر اساس روحیه ملی آرای شانرا به صندوق های نامزدان خواهند ریخت ویا بر عکس، بر اساس ملحوظات قومی، سمتی، زبانی و مذهبی به این و یا آن نامزد رأی خواهند داد. اگر رأی دهی بر اساس روحیه ملی باشد در آن صورت انتخابات و آنچه از انتخابات بر می آید باعث استحکام هر چه بیشتر وحدت ملی می شود و اگر رأی دهی بر اساس ملحوظات قومی، سمتی، زبانی و مذهبی انجام شود، درآن صورت انتخابات و نتایج  آن وحدت ملی را به گونه جدی متضرر می کند و باعث ایجاد انقطاب های جدیدی در جامعه می شود.  نگرانی سوم این است که آیا مردم در روز رأی دهی انتخاب درستی انجام خواهند داد یا نه.

منظور از انتخاب درست این است که آیا  مردم از میان همه نامزدان ریاست جمهوری  برای همان نامزدی رأی خواهند داد که تعهد، شایستگی و توانایی رهبری کشوررا داشته باشد؟ این نگرانی ها در انتخابات ریاست جمهوری قبلی نیز وجود داشت و در انتخابات پیشرو نیز وجود دارد. آنانی که انتخابات را یک تهدید می دانند، بیشتر روی همین نگرانی‎ها مکث می کنند. این یک واقعیت است که چنین نگرانی ها وجود دارد و آن را نمی توان نفی کرد و یا نادیده گرفت. اما این هرگز بدان معنانیست که انتخابات به مثابه یک تهدید پنداشته شود. حتا اگر این نگرانی ها بسیارجدی هم باشد، نباید انتخابات یک تهدید پنداشته شود. انتخابات یک فرصت است، فرصت برای اظهار اراده مردم، فرصت برای تعیین سرنوشت خود، فرصت برای تجدید تعهد به دموکراسی، فرصت برای جستجوی راه های حل همه مسایل بزرگ ملی، فرصت برای ارائه و ارزیابی برنامه های سیاسی  اقتصادی و اجتماعی نامزدان ریاست جمهوری و بالاخره فرصت برای ادای مسئولیت ملی در قبال کشورو مردم.

در این شکی نیست که شماری از سیاستمداران با تجاسر و تهور تمام عیار  تلاش می کنند تا این فرصت بزرگ ملی را به یک تهدید بزرگ ملی تبدیل کنند.  آنان هر روز روند انتخابات را تخریب می‎کنند و در باره آن حرف های منفی و مایوس کننده زیادی می رانند این وظیفه نامزدان متعهد به دموکراسی، طرفداران آنان  و همه مردم افغانستان است تا در مقابل چنین شایعه پراگنی های زهر آگین، جسورانه بایستند و اجازه ندهند که این فرصت به یک تهدید تبدیل شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید