روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

انتخابات غزنی درجلسۀ شورای امنیت ملی به بحث گرفته شد

جلسۀ شورای امنیت ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روزچهارشنبه در قصر دلگشای ارگ برگزار شد. به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، این جلسه که با ترکیب پیش بینی شده در قانون انتخابات برگزار شد، ابتدا در رابطه به انتخابات غزنی به تفصیل بحث صورت گرفت.

جلسه به معاون دوم ریاست جمهوری و معاون اول ریاست اجرائیه وظیفه سپرد تا طرح جدیدی که ولایت غزنی را از لحاظ حوزه های انتخاباتی تقسیم کند، به جلسۀ آیندۀ شورای امنیت ملی جهت تصویب ارائه کند.

به همین ترتیب به ادارۀ مستقل ارگان های محل و ادارۀ مرکزی احصائیه هدایت داده شد که در امر تدوین و کار تخنیکی روی طرح فوق الذکر با
مقام معاونیت دوم ریاست جمهوری و معاونت اول ریاست اجرائیه همکاری همه جانبه کنند، تا در زمینۀ تدوین طرح یاد شده تمام معیارها رعایت شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید