روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

امضای تفاهمنامۀ همکاری چهار جانبه به منظور تسهیل و جذب سرمایه گذاری در کشور

تفاهمنامۀ همکاری چهار جانبه میان وزارت شهرسازی و اراضی، وزارت صنعت و تجارت، واحد تسهیل سرمایه گذاری و فدراسیون اتاق های افغانستان به منظور تسهیل و جذب سرمایه گذاری در کشور به امضا رسید.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر؛ این تفاهمنامۀ به منظور جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، فراهم کردند شرایط و سهولت های لازم و تقویت سطح همکاری و مشارکت بخش خصوصی در راستای تمویل پروژه ها و بستۀ سرمایه گذاری میان دو طرف امضا شد.
بر اساس این تفاهمنامه، وزارت شهرسازی و اراضی در هماهنگی با وزارت صنعت و تجارت، تمام جزییات و معلومات مورد نیاز در خصوص ۵۰پروژۀ سرمایه گذاری را که قبلاً از جانب این وزارت آماده شده بود به دسترس بخش خصوصی قرار خواهد داد.
برمبنای مفاد این تفاهمنامه، فدراسیون اتاق های افغانستان و واحد تسهیل سرمایه گذاری به منظور ترغیب و تشویق هرچه بهتر سرمایه گذاران و بخش خصوصی، از طریق تدویر کنفرانس ها، سمینار ها، گردهمایی ها، میز های مدور و رسانه های همگانی زمینه جذب سرمایه گذاری را در کشور فراهم خواهد کرد.
قرار است، کمیتۀ مشترک مشمول نماینده های هر چهار اداره ایجاد و مسوولیت تطبیق تفاهمنامه را به عهده بگیرند.

ممکن است شما دوست داشته باشید