روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

امریکا باید برای تاًمین امنیت بهتر افغانستان و جهان، امارت اسلامی را به رسمیت بشناید

بعد از استقرار نظام جدید، در کشور جهان و از جمله امریکا بر اساس خصومت و دشمنی آشکار که  از چهل سال گذشته تا کنون با ملت افغانستان  دارد به یک بار گی تمام دارایی ملت ما را بدون هیچ نوع عذر معقول در بانک جهانی منجمد ساخته  است حالا که چهار ماه از نظام امارت اسلامی در افغانستان سپری می شود امریکا برای آزاد سازی دارایی های ملت افغانستان نه تنها صداقت ازخود نشان نداد بلکه روز تا روز برخصومت و دشمن خویش علیه مردم افغانستان افزوده است غرب و امریکا فکر می نمایند تا با منجمد ساختن پول های افغانستان امارت اسلامی را زیر فشار اذهان عامه قرار خواهند  داد ؟آن طوری که آن ها فکر کرده اند چنین چیزی اصلاً وجود ندارد امارت اسلامی نه تنها زیر فشار مردم قرار نگرفته بل در برابر جنایت های بزرگ امریکا به خشم آمده اند و از امریکا و هم پیمانان آن می خواهند تا از امریکا بخواهند که پول های منجمد شده از سوی آن کشور را آزاد سازد چون در شرایطی که امارت اسلامی افغانستان در کشور ایجاد شد  که تمام دارایی های کشور از بانک مرکزی به غارت برده شدو مردم  خواهان پرداخت  معاشات و سایر امتیازات  شان از سوی امارت اسلامی گردید ند اما امریکا به بسیار بی رحمی پول که حق مسلم مردم بوده آن را نسبت شکست اش در افغانستان آن را مسدود و یا منجمد ساخته است از این رو امارت اسلامی افغانستان شدید اً از منجمد شدن پول های افغانستان توسط امریکا دچار مشکلات مالی گردید اما مردم با استقامت و حوصله مند افغانستان با تمام مشکلات اقتصادی از امارت  اسلامی در کشور شان پشتیبانی نموده و به استقرار بیشتر امارت با مجاهدین همکاری جدید نمودند همین حوصله مندی ایشان بود که امارت اسلامی افغانستان دست بکار شده و با به دست آوردن منابع مالی طی هفته های اخیر دوماهه معاش مامورین خویش را که شامل زنان و مردان می شود بپردازد و جریان توزیع معاش تا اکنون ادامه دارد و این رو سیاه گی به امریکا و سایر همکارانش در تاریخ باقی خواهند ماند امریکا نباید قصور شکست اش  رااز مردم عامه بگیرد بل برای مردم مدد گار واقع می شد از این رو معلو م است که امریکا دشمن مردم افغانستان بود ، است و خواهد بود چون امریکا همیشه در صد د بر هم زدن امنیت افغانستان بود از این رو نمی خواهد تا مردم آرام و پایه های حکومت اسلامی در افغانستان محکم تر شود در حالی  اکثریت خواست های جامعه بین ا لمللی از سوی رهبران امارت اسلامی جامه عمل پوشیده است و هیچ بهانه برای امریکا و غرب باقی نمانده تا امارت اسلامی را به رسمیت بشناسند چون رهبران امارت اسلامی در صدد بر قراری نظم و آرامش در کشور بوده تا برای مردمش حکومت کارا باشد و زمینه های کار و رفاه عامه را مساعد سازد اگر امریکا و غربی ها وحتی کشور های جهان اسلام امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت بشناسند و کمک های بشر دوستانه شان را از طریق امارت اسلامی برای مردم فقیر و جنگ زدی افغانستان توزیع نمایند باور داریم که حق به حق داراش می رسد بناً ملت افغانستان  از جامعه جهانی ، امریکا و کشور های دوست و برادر مسلمان خویش تقاضا دارند تا برای رفع چالشهاو برایتاًمین امنیت بهتر  افغانستان وسهولت ملت مظلوم ما،با امارت اسلامی داخلتفاهم  شده زمینه به رسمیت شناختن حکومت جدید را در اجندای کاری دولت های شان روی دست گیرند. نمایندگی هایی  سیاسی شان را  در شهر کابل باز نمایند و برای کمک های بشر دوستانه مرحمی برای زخم های چهل ساله مردم افغانستان شوند .

شبیر

ممکن است شما دوست داشته باشید