روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

اقبال خیبر: صلح آرزوی ما نه، بلکه هدف ماست که باید به آن دست یابیم

اقبال خیبر مسئول حرکت  صلح خواهان در مورد نتایج تحصن شان در مقابل دفتر سازمان ملل و سفارت امریکا گفت: هدف ازتحصن ما در نزدیک سفارت امریکا و سازمان ملل آگاه ساختن ملت های مربوطه درمسایل تأمین امنیت و صلح سرتاسری درکشوربود. چرا که آنان بخاطر تأمین صلح در افغانستان فعالیت دارند. ولی آنان آنچه را که باید در افغانستان درطول چندین دهه انجام میدادند تا هنوزموفق به انجام آن نشدند. آنان هیچ نوع تغییری درراهبرد جنگی شان را واضح و روشن نه ساختند. ما به دفتر سازمان ملل بیان داشتیم که درسال ۱۹۴۵ دفتر شما بخاطری بوجود آمد تا کشورهایی که عضویت شما را کسب نمایند درآنجا صلح وامنیت را برقرارسازید و افغانستان هم درسال ۱۹۴۶ عضو این سازمان شد اما تا هنوز همان هدف واقعی که صلح و ثبات درکشور بود تأمین نگردیده و وضعیت افغان ها روزبه روز بدتر میشود و کمک های بزرگ را که جامعه جهانی برای دفاع از کشور و رشد اقتصادی دراختیار کشور ما قرار دادند نظارت وارزیابی دقیق از این کمک های میلیونی صورت نگرفت. در ۱۷سال گذشته آنچه که خواست و نیاز مردم افغانستان بود به دست نیامد ناامنی به اوج خود رسیده است  و مردم ما از جنگ خسته شده اند.

خواست و توقعی که مردم دارند در نامه یی عنوانی سرمنشی سازمان ملل ارسال کردیم و منتظر پاسخ آن هستیم، درنامه چنین آمده است مردم افغانستان ازحرف و شعاردادن خسته شده اند و فقط ازجامعه جهانی دراین موارد عمل میخواهند مردم ما تحمل جنگ و خونریزی را ندارند. هم چنان ازحمایت سازمان ملل متحد در باره صلح افغانستان قدردانی می نماییم. اما درصورتی که جامه عمل نپوشد ما پلان های بعدی خود را خواهیم داشت، در نامه تأکید شده است، اگر سازمان ملل صلح را درکشور ما تأمین نکنند دفتر شان را درکابل مسدود خواهیم ساخت. همین طور درمورد سفارت امریکا چنین خواست داشتیم. ما ازمردم امریکا میخواهیم با آنان ارتباط مستقیم داشته باشیم و توسط افغان، های مقیم امریکا بحث ها روی تأمین صلح درکشور خویش را آغازنمودیم. تاخواست مردم افغانستان را به گوش همه امریکایی ها برسانند وازنهاد های مسئول شان درمورد ناامنی افغانستان تحقیق نمایند که چرا درکشور ما درحضور داشت نیروهای نظامی شان صلح و امنیت تأمین نمی شود هم چنان نامه را که تصویر کلی و واقعی افغانستان را بیان می نماید به سفارت امریکا مقیم کابل و یک کاپی آن را به افغانهای مقیم امریکا تسلیم نمودیم و منتظر جواب مثبت آن هستیم.

اقبال خیبر درادامه صحبت هایش در مورد نقش روسیه در جنگ کنونی افغانستان گفت: روسیه درمنطقه رول اساسی وبرازنده ای را ایفا میکند اگرواقعاً خواسته باشد میتواند باکشورهای هم پیمان خود مثل ایران وپاکستان درتأمین صلح نقش بازی نماید چون روابط خوبی با این دوکشور دارد چرا که ایران وپاکستان درجنگ افغانستان دخیل اند باید درمورد صلح و ثبات در کشور و منطقه مؤثریت داشته باشند زیرا جنگ افغانستان به نفع هیچ کشورنیست و این ناامنی دامنگیر آنان هم خواهد شد. هدف ازتحصن ما درمقابل سفارت روسیه همان شک و تردید ها درمورد ارتباط وهمکاری روسیه باطالبان بوده است وهمین قسم کوشش داریم که یک تیم صلح خواه را درکشورروسیه ایجاد نماییم تا برای آنان وانمود سازند که درختم جنگ درافغانستان باید کمک وهمکاری همه جانبه داشته باشند وطالبان را به پروسه صلح با دولت متقاعد سازند. اما روند حرکت ما طوری است که هر سفارتی که به خواستهای ما لبیک نگویند ما مزاحمت هایی را برای آنان خلق خواهیم نمود. فعالیت های دپیلوماتیکی شان را مختل می‎سازیم. پس باید در عمل نشان دهند نه در گفتار.

آقای خیبر در مورد رد تقاضای مشرانوجرگه مبنی برنشست مشترک چنین گفت: اصول حرکت ما طوری است که باید اداره نزدما تشریف بیاورند وقتی آنان آمدند باز ما نزد ایشان میرویم این حرکت ملت است چطور یک ملت به یک اداره برود، حتی رئیس جمهور ازما تقاضا کرد که به ارگ برویم اما ما رد کردیم و خود شان به حضورما آمدند باید مشرانوجرگه خودشان نزد ما تشریف بیاورند بعضی ازاعضای مشرانوجرگه بطورانفرادی اینجا آمده اند واگررسماً بیایند بازما درجلسه های آنان شرکت خواهیم کرد.

مسئول حرکت صلح خواهان در مورد نشست با طالبان گفت : یک کمیسیون متشکل از ده تن ازاعضای برجسته کاروان صلح ایجاد شده که با طالبان نشست ها داشته باشند دراین کمیسیون علمای دینی و اشخاص با رسوخ و ریش سفیدان نیزحضوردارند و بحث ها مسلسل جریان دارد تا وقتی که طالبان یک مکان ویا موقعیت را برای گفتگو تعیین نمایند بازروند آغاز خواهد شد. هدف اساسی ما در نشست با طالبان تمرکز روی آتش بس وختم جنگ درکشور است.

آقای خیبر در ادامه با اشاره به خواست اساسی مردم گفت: خواست همه مردم واقشارمختلف که با کاروان صلح دید و وادید داشتند مشترک بود وهمه آنان خواهان تأمین صلح وثبات درکشوربودند. ونیزادعا داشتند که صلح آرزوی ما نه بلکه هدف ما است که به آن دست یابیم. فعلاً یک اجماع سرتاسری در حال شکل گرفتن است شماری دیگر ازکاروان های صلح خواه نیز با ما یکجا شده اند وتحت رهبری ما قراردارند ولی بعضی دیگری شان که هدف شان واقعی نیست ومیخواهند پروژه ای باشند با ما نیستند و کاروان های که اصول و آجندای ما را قبول داشته باشند مشکل نیست.

اقبال خیبرعلاوه نموده مردم کشور واقعاً از جنگ ناامنی و بی‎ثباتی خسته شده اند و دیگر تحمل جنگ وخونریزی را ندارند حتی اشک چشمان شان خشک و قبرستان های شان پر شده و یتیمان وبیوه زنان شان به هزاران تن رسیده ومکاتب بسته، شفاخانه ها تخریب و مدارس ویران گشته است. بعد از ختم این تحصن در مقابل سفارت پاکستان خیمه تحصن خود را برپا خواهیم کرد و برنامه بزرگی که دراین مورد داریم تجمع بزرگ به شکل مظاهره است ازهمه ولایات کشورجوانان و بزرگان ازشمال،  شرق، غرب و جنوب و مرکز نیزحضورخواهند داشت. وفعلاً اعضای کاروان صلح به بیش از ۱۲۰ تن میرسد که نظربه نبود امکانات آنان را به دو گروپ تقسیم نمودیم که نوبت وار وظیفه خویش را انجام میدهند و تحت یک رهبری منظم قرار دارند.

حبیب الله ایمان

ممکن است شما دوست داشته باشید