روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

افـغانـستان

یـو پـه بل پـسې مـو وژنـی قـاتلان

خـوار و زار غـواړی سـرداره افغانان

څوک په یو او څوک په بل نوم را نه وژنی

ورک کــوی مـو پردی پالـی په جهان

کـه هــر څویی ټولنیز ژوند ته را بولو

خــپل غـرض پسیې ګرځیږی لیونیان

دسېسو او تــوطـیو کــې ګیروی مو

ورونه ځـان جـوړوی مونږ ته دښمنان

دخپل کورواک او اختیار مو که هم ورکړ

لــه دښـمن سـره دریــږی ظالمان

دجنت غـونـدې وطـن مو کنډواله شو

زړه یـی نـه پـخـیږی شول راته لیوان

خو که رب مو ګړندی لوی افغان جوړکړی

شــی بـه ګـډ کـور دقومو افغانستان

ممکن است شما دوست داشته باشید