روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

اعلام حمایت قاطع جامعه ورزشکاران کشور از نظام جمهوریت و نیروهای دفاعی و امنیتی

صد هاتن از ورزشکاران و نمایندگان فدراسیون های ورزشی به نمایندگی از جامعه ورزشی کشور دریک گردهمایی در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت اداره ارتباطات عامه و ستراتیژیک، با سردادن نعره الله اکبر، بر دوام پشتیبانی شان از نظام جمهوریت و نیروهای دفاعی و امنیتی تعهد نمودند.
خوشحال سروری، ماستر سپورت و رییس فدراسیون پنجگانه، گفت که جامعه ورزشی کشور تا آخرین رمق حیات شان از نظام جمهوریت و نیروهای دفاعی و امنیتی کشور که هم اکنون در سنگر های داغ درمقابل دشمنان نظام ومردم به نبرد می پردازند، حمایت می کند.
در این گردهمایی وحید عمر، مشاور ارشد رئیس جمهور و رئیس عمومی اداره ارتباطات عامه و ستراتیژیک، با تأکید بر این شعار که “تنوع ما، قوت ما است” افزود: طالب فریاد های الله اکبر را که در این گردهمایی از حنجره ورزشکاران به گونه یکصدا بلند شد، در کویته، پندی و دوحه نیز شنید ومتیقن شد که دیگر بردن جامعه افغانستان به ۲۵ سال پیش ناممکن است.
عمر گفت، اکنون این درک به وجود آمده است که این جامعه منحیث کل در خطر است و جلوگیری از این خطر وظیفه و مسئولیت همه است و ورزشکاران در این گردهمایی شان این پیام وحدت ویکپارچگی را به طالب رسانیدند.
رئیس اداره ارتباطات عامه و ستراتیژیک، در این گردهمایی بار دیگر از رسانه ها درخواست کرد که اجازه استفاده از تریبون شان را به طالب، طرفدار طالب و کسانی که خشونت و تروریزم را توجیه می کنند، ندهند.
گردهمایی جامعه ورزشی کشور با ارائه نمایش های گونه گون از سوی فدراسیون های ورزشی به پایان رسید.

ممکن است شما دوست داشته باشید