روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

اعلامیه وزارت اطلاعات و فرهنگ

تعدادی از رسانه های اجتماعی پیرامون منار جام مطالبی را به نشر رسانیده اند که نیاز به توضیح دارد. مبرهن است که در بهار سال ۱۳۹۸ سیلابی که در صد سال اخیر سابقه نداشت از دریای جام و هریرود سرازیر شد و باعث تخریب قسمتی از دیوارهای استنادی محافظتی مسیر دریای جام و هریرود و پر شدن بستر دو دریا از مواد رسوبی سیلاب در اطراف منار جام گردید.

وزارت اطلاعات و فرهنگ به مجرد اطلاع از این حادثه غیر مترقبه دست به کار شده و به شکل عاجل با استفاده از ۲۰۰۰۰۰ دوصد هزار افغانی از بودجه وزارت اطلاعات و فرهنگ در ظرف ۴ روز با استخدام ۸۰۰ هشتصد تن کارگر، با نظارت مقام محترم ولایت غور مسیر آب را از قسمت های بدنه منار به سمت اصلی آن جهت داده و منار را از خطر عینی سیلاب محفوظ گردانید.

متأسفانه بعد از سرازیر شدن سیلاب مذکور وضعیت امنیتی ساحات اطراف منار جام به وخامت گرایید و زمینه کار های بعدی در این مدت مساعد نشد. در این مدتی که وضعیت امنیتی در آن ساحه خراب بود، وزارت اطلاعات و فرهنگ با در نظر داشت تصاویر و ویدیو های ارسال شده از ساحه بعد از حادثه به پروژه سازی اقدامات عاجل جهت پاککاری بستر دریا از مواد رسوبی و ترمیم و اعمار دیوار های استنادی تخریب شده در مسیر دریاها پرداخته تا به مجرد بهتر شدن وضعیت امنیتی به مرحله اجراء گذاشته شود و با استفاده ازاین فرصت مصارف تخمینی پروژه را از طریق
وزار ت محترم مالیه که حدود ۸.۵ میلیون افغانی میشود تدارک دید. خوشبختانه در هفته اول ماه دلو وضعیت امنیتی بهبود یافت و با نظرداشت این فرصت وزارت اطلاعات و فرهنگ پروژه ترتیب شده را با یکی از شرکت های ساختمانی به تاریخ ۲۲ دلو ۱۳۹۸ قرارداد نمود و کار عملی انتقال وسایط مورد ضرورت پروژه آغاز گردیده است. با عملی شدن این پروژه تهدیدات سیلاب به شکل عاجل از این منار رفع میگردد. تلاش پیهم در پاککاری بستر دو دریا هریرود و جام از رسوبات سیلاب مذکور ادامه داشته و مردم شریف خویش را از پیشرفت کارهای قرارداد شده و پروژه های بعدی وقتا فوقتا در جریان خواهیم گذاشت. 

ممکن است شما دوست داشته باشید