روزنامه ملی انیس

اعراض، علایم و تداوی سرخکان

از جمله امراض ساری ویروسی دوره طفولیت میباشد، که با تب، سرفه، ریزش، اشک ریزی و Koplik spot’s در غشائی مخاطی جوف دهن قبل از مرحله اندفاعی متصف میباشد. سرخکان امروز در بسیاری از کشورهای بیشرفته که واکسین به شکل وسیع مورد استفاده قرار گرفته، یک مریضی غیرمعمول است و در کشور های در حال رشد‌ ( رو به انکشاف ) اپیدیمی های بزرگ سرخکان عامل دوامدار در مصابیت و وفیات اطفال است.

تظاهرات کلینیکی :

دوره تفریخ مرض ۱۲ – ۱۰  روز بوده، که با یک مرحله پرودرومال تنفسی به مدت ۴ – ۲  روز شروع میشود، که شامل احساس کسالت  سرفه خشک و خشن مترافق با افرازات بینی  عطسه، اشکریزی، ترس از نور  Conjunctivities، تورم و احتقان منظمه ها  احمرار کنار انف و بعضی اوقات اسهال داشته میباشد.

تب بلند ۴۰٫۶ C0  که در این مرحله از مریضی هنوز اندفاعات هم ظاهر شده، ممکن است یک لوحه انفلوانزا مطرح شود. قبل از بوجود آمدن اندفاعات Koplir. Spot’s که در روز دوم و سوم در وجه داخلی رخسار مقابل دندان مولر علوی بوجود آمده و رنگ خاکستری ویا سفید آبی مانند دارند، که بعد از ظهور اندفاعات کمرنگ و سپس به سرعت ناپدید نمیشوند.اندفاعات وصفی اریتماتوز، بدون خارش و به شکل ماکولو پاپولر در ابتدا از قسمت خلف صیوان گوش و Hair line شروع نموده وجه، عنق، اطراف علوی و قسمت های سفلی تنه را اشغال میکند، که این مرحله مریض سیر شدید داشته و در روز چهارم مریضی اندفاعات با همان ترتیب که ظاهر شده اند شروع به ناپدید شدن میکنند و تفلسات سبوسک مانند نصواری رنگ را بجا میگذارند.

تداوی :

تداوی اختصاصی وجود ندارد، و تداوی تقویوی، توصیه مایعات از خاطر دیهایدریشن و توصیه استامنیوفین، ایبو پروفین بخاطر پائین آوردن تب، حمام آب نیم گرم و از تجویز Salicylate ها اجتناب شود. توصیه Vitamin A   در تداوی مرض مفید بوده که سویه مرگ ومیر و معیوبیت را کاهش میدهند.اطفال که سن شان کمتر از دوازده ماه باشد ۱۰۰,۰۰ IU روزانه یک مراتبه برای دو روز، و برای اطفال که سن شان از شش ماه کمتر باشد ۵۰,۰۰۰ IU روزانه یک مراتبه برای دو روز توصیه میشود. هم چنان روز سوم آن بعد از ۴ – ۲  هفته برای اطفال که نزد شان کمبود ویتامین A دیده میشود  توصیه میگردد.استعمال Ribovirin  در مریضان سرخکان که اختلاط  داده باشند  مفیدیت آن به شکل وصفی قبول نگردیده است.

تهیه و ترتیب کننده: رنځورمل داکتر محمد سلیم
( بشردوست) – ترینر متخصص شفاخانه انتانی

ممکن است شما دوست داشته باشید