روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

اظهارات اخیر اشرفی نمایانگر مداخله واضح و انکار ناپذیر پاکستان در امور افغانستان

مولانا سمیع الحق “پدرمعنوی طالبان” درپاکستان کشته میشود اما مولانا اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان هشدار میدهدکه پس از مرگ او جهاد درافغانستان با شدت و حدت هر چه بیشتر ادامه می یابد.

مردم افغانستان میدانند که نقش علمای پاکستان و سازمان استخباراتی آن کشور درکنار دیگر عوامل در تشکیل و پرورش گروه های افراطی درپاکستان و منطقه برجسته و غیر قابل اغماض است.

 آنان منتظر بودندکه کشته شدن مولانا سمیع الحق «پدر معنوی طالبان» به صورت حتم وخشم وغضب حامیان منطقه یی طالبان را بر می انگیزد و با اظهارات سخیف وخصمانه باردگر به ادامه جنگ وخونریزی دراین کشور تأکید میدارند .

بنابر گزارش برخی رسانه ها مولانا اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان درواکنش به کشته شدن سمیع الحق رهبر جمعیت علمای پاکستان «رهبر شاخه سمیع الحق» گفته است که جهاد خونریزی  پس از این حادثه با شدت و حدت در افغانستان ادامه می یابد و انتقام خون مولانا را از مردم افغانستان می‎گیریم .

 مردم این بر آورد را کرده بودند و انتظار داشتندکه قاتلان حرفه یی منطقه چه میگویند زیرا آنها میدانند وحتی تردید هم ندارند که سمیع الحق رهبر یک نهاد بزرگ تربیه و آموزش طلبان تند رورا بعهده داشت و دراین هم تردید ندارند که پیروان او درجبهات جنگ درافغانستان بربنیاد تأکید او که جنگ درافغانستان را جهاد میدانست به کشتن ، ویران کردن  انفجار و انتحار مصروف اند.

 اگر آن ها مطرح سازند که سمیع الحق قاتل هزاران هزار افغان میباشد حق آن میباشد اما این موضوع سبب شد که مولانا اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان خشم و غضب خود را نهان نکند و مانند سمیع الحق بگوید که جنگ در افغانستان همچنان بعداز مرگ سمیع الحق نه تنها ادامه می یابد بل به وحدت و شدت آن افزوده میشود .

به این معنی که شورای علمای پاکستان میخواهد انتقام کشته شدن سمیع الحق را که درپاکستان کشته شده است ازمردم افغانستان
بگیرد.

این موضوع روشن میسازد که شورای علمای پاکستان درتبانی با استخبارات آن کشور از هر گروه افراطی که سبب نا آرامی قتل  کشتار ، ویرانی ، انفجار و انتحار درافغانستان می گردد، نه تنها از حمایت شبکه های استخباراتی پاکستان بل از حمایت شورای علمای پاکستان نیز بهره مند میباشند.

با این دلایل موجز اگر جامعه جهانی میخواهد ریشه هراس افگنی‎را در منطقه خشک سازد برنهاد ها  سازمان ها و افرادی طرح تحریم را ارائه دارندکه ازشبکه های هراس‎افگنی در منطقه حمایت میکنند.

نالان

ممکن است شما دوست داشته باشید