روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

اطلاعیه وزارت کار و امور اجتماعی

آغاز و ختم کار در ادارات دولتی مرکز و ولایت ها در شش ماه دوم سال (اول میزان تا اخیر ماه حوت ) طور ذیل تنظیم شده است .

از شنبه الی پنچ شنبه :

آغاز کار ساعت (۸:۳۰)صبح و ختم کار ساعت (۳:۳۰)بعد از چاشت با نظرداشت یک ساعت وقفه از ساعت (۱۲ ) تا (۱) بعد از ظهر جهت ادای نماز و صرف طعام .

 در روز های پنجشنبه :

  • آغاز کار ساعت (۸:۳۰) صبح و ختم کار ساعت (۱:۳۰) بعد از ظهر
  • اوقات کار در موسسات تولیدی خدماتی، بخش های دایم فعال (تنظیم شفت های کار) موسسات نشراتی صحی، معارف و تحصیلات عالی با در نظر داشت خصوصیات کار، شرایط اقلیمی، لوایح و مقررات مربوط، با رعایت (۳۵) ساعت کار در هفته رژیم آغاز و ختم کار کارکنان شان را متفاوت با رژیم فوق الذکر تنظیم و بعد از موافقه این وزارت تطبیق کنند
ممکن است شما دوست داشته باشید