روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

اسلام ود موکراسی

صبغت الله محمدی نویسنده:

۳-  وصیت:

این روش درمیان مسلمانان با وجود که مسأله مختلف فیها است باز هم تعداد زیادی از دانشمندان اسلامی به این باور اند که خلافت ورهبری نظام سیاسی اسلام را توسط وصیت یکی بعد دیگری میتوان تعیین کرد چنانچه که درمیان خلفاء بنی امیه این عمل رایج بود که یکی به دیگری وصیت میکردند ودرآن زمان بسیاری ازفقهاء برای احیاء نظام اسلامی وموجودیت اهداف اصلی نظام که همانا جهاد فی سبیل الله ونابودی وسرکوبی طاغوت وگسترش قلمرو اسلامی بود درخلافت بنی امیه موجود بود اگر بالای بعض افراد که باخلافت شان موافقت نداشت برخورد خشن ونادرست هم می نمودند. ولی بطور کلی علماء مخالفشان نبودند حکومت ایشان میان موافقان ومخالفان بود.

 ۴- زور وغلبه:

یکی دیگر از روش های تعیین وجایگزینی خلیفه بربالای مسلمانان زور وغلبه میباشد. که هرکس در زمان هرج مرج میان مسلمانان قدرت سیاسی‌را بدست گرفت وخون ومال مسلمانان به وسیله بیعت به آن محفوظ بماند میتواند زمام امور را بدست گیرد.   البته این نظردرمیان اهل سنت مورد اختلاف است که همه به این باورنیستند ولی تعدادی زیادی  هم مصلحت امت وحفاظت جان ومال مسلمانان را مد نظرگرفته این نظر را مطرح کرده اند. واما میتوان خلفای بعد ازمعاویه را وحکومت ایشان را زور وغلبه خواند چون آنها به نظرات مردم نمی دیدند بلکه یکی بعد دیگری حکومت را به ارث میبردند وخود را حقدار خلافت میدانستند. این نبود مگرتعدی وتجاوز درحق مسلمین.

اماآنچه میان معاویه بن ابی سفیان وامام حسن رضی الله عنه رخ داد قضیه ایثار، فداکاری وقربانی دادن بود  بعد از معاویه رضی الله عنه، امام حسن رضی الله عنه خطر خون ریزی بزرگی میان مسلمانان بود حضرت امام علیه السلام ازمنصب خلافت کنار رفته وبا معاویه بن ابی سفیان رضی الله عنهما بیعت کرد وگفت جدم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود این پسر من حسن سردار است . بوسیله آن الله(ج)  در میان دوگروه ازمسلمانان صلح وآشتی را برقرار میکند اگرچه عمیقاً دیده شود معامله حسن ابن علی ومعاویه بن ابی سفیان را باید مصالحه وایثاروخود گذری خواند نه زور وغلبه چون معاویه حکومت را بزور ازامام حسن نگرفته بود بلکه برای حفظ جان ومال مسلمانان حضرت امام حسن از حق خود بنفع معاویه بن ابی سفیان گذشت نموده است .

(سلسله سیرت خلفای راشدین ، ۴۷۶-۴۷۷ )

مسؤلیت های نظام سیاسی اسلام:

۱-  تطبیق و پاسداری قوانین:

مراد از تطبیق قوانین یعنی حدود اینست که زانی وزانیه مطابق شرع به جزای اعمال شان برسند بدون درنظرگرفتن مصلحت ها، دست سارق باید قطع گردد.

۲- نشر دعوت : یکی ازوظایف دیگر نظام سیاسی اسلام ویا حکومت اسلامی نشردعوت است:

۳- تأمین امنیت:ازجمله و جایب ووظایف اهم دولت ویا نظام حاکم آوردن امنیت سرتاسری درقلم رو خود است .

۴- برپای عدالت وانصاف: مهم ترین آرزوی که انسانها در راه دست یابی به آن تلاش می نمایند .

۵- امر به معروف ونهی از منکر: أمربه معروف ونهی ازمنکر از مهم ترین مؤلفه های در دین اسلام می باشد ازعبایه روایت است: امیرالمومنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه فرمود در روز قیامت در نوچیز بامردم جنجال میکنم   الف- نماز  ،  زکاه،  امربه معروف    ونهی ازمنکر،  عدا لت بالای رعیت ،  تقسیم برابر،  جهاد در راه الله،  واجرای حدود وأمثال آن.

.۶ – جمع آوری زکات از اغنیاء:  زکات شرعاً بدان چیزی گفته میشود که انسان بعنوان حق الله از مال ودارایی خود خارج می نماید وبه نیازمندان میدهد.

   ۷-  مرفوع نمودن نیازهای اولیه رعیت: یکی ازوظایف مهم دولت ویا نظام سیاسی وحاکم اینست که ضرورت ها ونیازهای اولیه افراد خود را برآورده سازند.

 ۸- دفاع از قلمرو اسلامی: برحاکم مسلمانان لازم است که ازمرزهای مسلمانان پاسداری نماید وبر دشمنان اجازه ورود برقلمرو مسلمانان را ندهد.

  ۹- روابط حسنه با کشورهای همجوار وجهان اسلامی وغیر اسلامی: نظام حاکم ودولت میتواند باهمسایه ها وکشورهای همجوار وبا جهان ارتباط داشته باشد.

 ۱۰- حراست از حریم امام ویاخلیفه: واگر این تعبیر درست باشد (رئیس جمهور) حفاظت وحراست از زمام دار وخلیفه مسلمین وظیفه همه مسلمانان است که با او درحکومت سهیم هستند ویا با اوبیعت کردند. چنانچه اصحاب پیامبرصلی الله علیه وسلم ازخلیفه خود حراست میکردند . درزمان ارتداد اصحاب ازابوبکرصدیق حمایت کردند ودر روزشهادت خلیفه دوم اسلام تعداد زیادی ازمسلمانان زخمی شدند به دفاع ازامیرمومنان وهمچنان امام حسن وامام حسین علیهما السلام ازخلیفه راشد عثمان بن عفان حراست میکردند ودرنتیجه شهادت امیرمومنان علی بن ابی طالب مسلمانان عبدالرحمن بن ملجم فاسق عدوالله را بجزای عملش رسانیدند برای حفاظت ازحریم خلیفه . همه این موارد این را میرساند که مسلمانان باید ازحریم امام یاخلیفه پاسداری کنند تا دشمنان به ایشان ضرری رسانیده نتوانند . 

ادامه دارد

ممکن است شما دوست داشته باشید