روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

استفادۀ درست از منابع و ذخایر طبیعی نیاز به کادرهای مسلکی دارد

منابع و ذخایر طبیعی در هر کشور جزء ثروت ملی محسوب شده و در رشد وتوسعه اقتصادی هر کشوری نقش مهم و مؤثری را ایفا می کند.

از اینجاست که دیده می شود در بسیاری از کشورهای جهان  از این منابع و ذخایر در راستای رشد و توسعه ای اقتصاد بگونۀ وفور استفاده می گردد . افغانستان درمیان کشور های جهان از نقطه نظر داشتن منابع و ذخایر طبیعی کشور غنی به حساب می آید. با تأسف تا کنون این کشور نتوانسته است به دلایلی گونه گونی از این منابع در رشد و توسعۀ اقتصادی خویش استفاده نماید، افغانستان در عرصۀ اقتصاد متکی به کمک های خارجی بوده و بدون کمک های کشورهای کمک کننده نمیتواند روی پای خود بی ایستد. دلیلی نخست که این کشور تاکنون نتوانسته است از این منابع در راستای رشد و توسعه اقتصادی خویش استفاده نماید،  موجودیت گروه های مافیایی و زورمندان محلی است که بنحوی از انحا گروه های مافیایی با زورمندان محلی در برخی از ساحات این کشور دست به دست هم داده و معادن را بطور غیرحرفه ای استخراج نموده و مواد خام آن را به خارج از این کشور انتقال داده و با پول ناچیز آن را  به فروش می رسانند.  دلیلی دوم آن موجودیت گروه مخالف مسلح (طالبان) گفته شده است،  در برخی از نقاط این کشور این گروه ساحاتی را که در آن معادن وجود دارد درکنترول خویش در آورده اند  نیروهای مخالف مسلح نیز بنحوی از انحا این معادن را بگونۀ غیر حرفه ای استخراج نموده و مواد خام آن را به هدف تأمین منابع مالی خویش بفروش می رسانند  این معادن بدون کدام استفادۀ مؤثر به تاراج رفته و طعمۀ گروه های مافیایی،  زورمندان محلی و نیروهای مخالف مسلح قراری گیرد.

از این رو لازم است نهادهای مسئول به هدف جلوگیری از استخراج و قاچاق این منابع به بیرون از کشور تدابیر ویژه ای را روی دست گیرند تا دولت بتواند از این منابع در راستای توسعه و رشد اقتصادی خویش استفاده نماید و به این ترتیب افغانستان بتواند به عنوان یک کشور متکی به خود درمیان کشور های منطقه استوار گردد.

 سومین دلیلی که افغانستان نتوانسته است از این منابع درراستای شگوفای و توسعه ای اقتصادی خویش استفاده نماید موجودیت فساد در نهاد های دولتی گفته شده است  موجودیت فساد در درون نظام باعث گردیده است که گروه های مافیایی،  نیروهای مخالف مسلح و زورمندان محلی به آسانی بتوانند از این خلا به نفع خویش استفاده نموده و این منابع را بدون کدام کم و کاستی استخراج نموده و به خارج از کشور قاچاق نمایند.

چهارمین دلیلی که حکومت افغانستان تا کنون نتوانسته است از این منابع در راستای توسعه و رشد اقتصادی این کشور استفاده نماید،  عدم جذب کادرهای مسلکی و متخصص در بخش استخراج  استحصال و غنی سازی مواد مفیدۀ این معادن و استفاده از آن در فابریکات و کارخانه های صنعتی و تولیدی داخلی است. متأسفانه تا کنون وزارت معادن افغانستان دارای کادرهای مسلکی و متخصص که بتواتند از تکنالوژی روز در استخراج  استحصال و غنی سازی مواد مفیدۀ این معادن استفاده کنند  نبوده و همین امر باعث گردیده است که کارمندان و انجنیران این وزارت به هدف سروی این معادن به مناطق که معادن در آن وجود دارد،  رفته و صرف آنها بگونۀ تخمین ذخایر این معادن را محاسبه و برآورد می کنند.
اما آنها نمی توانند کدام کار مؤثری را در زمینه ای استخراج  استحصال و استفاده از مواد خام این منابع در کارخانه ها  و فابریکات داخلی انجام دهند . بنابراین،  لازم است که وزارت معادن توجه بیشتری را روی آموزش کادر های مسلکی و انجنیران خویش معطوف داشته و در راستای جذب کادرهای مسلکی بیشتر توجه نماید تا به این ترتیب این نهاد بتوانند بصورت درست مسئولیت خود را که همانا استخراج،  استحصال و استفاده از مواد مفیدۀ این معادن در بخش صنعت و تولیدات داخلی است به وجه احسن آن را انجام دهد، تا این کشور بتواند در میان کشور های منطقه بعنوان یک کشور خود کفا مطرح گردد. طوری که دیده می شود بیشتر کارمندان این وزرات افرادی غیر مسلکی اند و نمی توانند مسئولیت هایی را که به آنها سپرده شده است به درستی انجام دهند.درحالی که  امروز دیده می شود نیروی متخصص و کادرهای ورزیده ای که در رشته های اکشتاف و استخراج معادن از نهادهای تحصیلی داخلی و خارجی فارغ شده اند،  بی کار بوده و تا کنون وزارت معادن در زمینه جذب این کادر ها هیچ اقدام ننموده و روند استخدام در این وزارت به اساس شناخت و خرید و فروش بست های خالی بوده است که این امر باعث گردیده است که تا کنون در این وزارت تعدادی زیادی کارمندان باالمقطع که اکثراٌ غیر مسلکی اند  و آنها هیچ نوع اطلاعی در بخش استخراج و اکشتاف معادن نداشته و صرف با گذشتاندن روز خویش در این وزارت معاش هنفگت را کمایی می کنند، استخدام گردیدند.

عبدالحلیم باخرد

ممکن است شما دوست داشته باشید