روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

از طریق جنگ مشروعیت سیاسی غیر ممکن است

صلح پایدار و باعزت زمانی درافغانستان تحقق می یابد که مردم افغانستان درروند مذاکرات صلح ، نقش مرکزی داشته باشند.

پنجمین دور مذاکرات نماینده وزارت خارجه امریکا پس از شانزده روز  گفتگو درعقب درهای بسته به پایان رسید  .

بنابه گزارش رسانه ها دراین مذاکرات دوطرف به برخی از توافق ها دست یافته اند به هر صورت آنچه درمذاکرات گذشت مطمح نظر نیست اما اینکه مردم افغانستان از این مذاکرات چه توقع  دارند و درمحور مباحث نهاد های اجتماعی  فرهنگی وسیاسی قرار دارد نقش مردم دراین مذاکرات است .

برخی ها به این باوراند که صلح با طالبان آیا می تواند به تهدید های هراس افگن پایان دهد.؟

آیا طالبان به روند دموکراسی و ارزش ها و دست آوردهای مردم افغانستان در هفده سال پسین حرمت می گذارند؟ مذاکره با یک گروه هراس افگن ممکن است امنیت جهانی را تضمین کند.؟

 رهبری افغانستان به خاطر پاسخ یابی به این پرسش ها جرگه مشورتی صلح را دعوت کرده است تا مطابق به خواست اکثریت قاطع ملت افغانستان دولت روند مذاکرات صلح را مدیریت کند.

زیرا زعامت نظام موجود گفتمان صلح را از حاشیه  شامل متن کرد و از جهان خواست تا گفتمان صلح را درافغانستان کمک کنداما بارها مطرح کرد که افغان ها خواهان صلح پایدار و باعزت درکشور خود می باشند.

 به هرصورت نظامی که مشروعیت خود را از قانون اساسی کشور گرفته است می تواند به عنوان نماینده مشروع مردم وارد کار زار مذاکرات صلح درافغانستان شود.

 این نظام افغانستان خواهد بود که به جهان تضمین دهد که هرگز از افغانستان علیه کشور دیگری استفاده نمی شود و این نظام افغانستان است که به جامعه جهانی تضمین می دهد که افغانستان به گذشته تاریک بر نمی گردد و هرگز این خاک به لانه امن هراس افگنان مبدل نمی شود .

 نیروهای دفاعی و امنیتی کشور دریاری جامعه جهانی و متحدان بین المللی به حد کمال رسیده اند وبا انگیزه از استقلال ، تمامیت ارضی و نظام موجود حراست می کنند.

 مبرهن است که نمی شود از طریق جنگ مشروعیت سیاسی به خود آورد.

پس راهی که به این مصیبت پایان می دهد، همانا احترام به قانون اساسی افغانستان و حرمت گذاشتن به ارز هایی می باشد که نظام موجود افغانــستان درهفده سال پسین دریاری جامعه جهانی به آنها دست یافته اســت.     ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید