روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ادامۀ روند نهال شانی درهلمند

با فرا رسیدن بهار، روند نهال شانی درهلمند آغازشده است.

به اساس آمارها، درروزهای پسین، دوازده هزارنهال میوه یی وزینتی درنهاد های تحصیلی وتعلیمی، مساجد، پارک ها و کنارجاده های شهر لشکرگاه غرس شده است واین روند همچنان ادامه دارد.

عبدالغفورامیری مدیرآبیار وسرسبزی شاروالی لشکرگاه به آژانس باخترگفت که قرار است هزاران نهال میوه یی وزینتی دیگر در بخش هایی ازشهر وولسوالی ها غرس شود.

او از شهروندان خواست تا با کارکنان شاروالی درزمینۀ نگهداشت و بارور شدن نهال ها همکاری کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید