روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

اختیار تعیین سرنوشت کشور و انتخاب زعیم افغانستان مربوط مردم این سرزمین است

آگاهان و پژوهشگران عرصه های سیاسی ودست اندرکاران امور اجتماعی به این باور اند و تأکید می ورزند که قدرت حاکمیت و تعیین سرنوشت کشور در دست مردم می باشد زیرا همین مردم اند که با تمام دشواری ها و هشدار های مداخله گران اعم از داخلی و خارجی به پای صندوق های رأیدهی رفتند و با تمام علاقه مندی نسبت به کشور خود و برای تعیین زعیم آینده شان تصمیم گرفتند تا یکی از نامزدان کاندیدای ریاست جمهوری را که از رشادت و دانایی کامل برخور دار باشد به حیث رئیس جمهور آینده کشور تعیین و انتخاب کنند و سرنوشت کشور را بدست خود رقم بزنند، ولی متأسفانه که قبل از شمارش آرا و رسیدگی کامل به شکایات افراد و اشخاصیکه از پروسه انتخابات و روند رأی دهی شاکی بودند، طوری که انتظار می رفت در زمان و موقع آن به شکایت کمتر رسیدگی صورت گرفت و نتایج آن تاهنگام رأی دهی به سمع شاکی ها نرسید که این موضوع اعتماد آنان نسبت به رعایت شفافیت در پروسه انتخابات و بعداً هم در رابطه به شفافیت روند رأی دهی و حفاظت رأی مردم در داخل صندوق ها وحتا انتقال به موقع صندوق ها در مرکز کمیسیون انتخابات به خصوص افرادی که رسماً اوراق شکایت خود را  در دفتر کمیسیون سمع شکایات فرستاده بودند ضعیف ساخت و همین موضوع کوتاهی در رابطه به رعایت شفافیت شمارش آرا و انتقال دستگاه بایومتریک برای شمارش در مرکز کمیسیون انتخابات از ولایات همه دست به هم دادند و معضل کنونی که مردم ما شاهد آن اند در قبال پروسه شمارش آرا قد علم کرد و عامل عمده یی اعلان نتایج شمارش آرا گردید.

نباید فراموش گردد، که موضوع به تعویق افتادن اعلان نتایج در زمان معین نه تنها اعتماد مردم را نسبت به کمیسیون های انتخاباتی ضعیف می سازد، بلکه اعتماد و عقیده نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را نیز خدشه دار می نماید، اگرچه در جریان پروسه شمارش ارا در رابطه به عوامل کنونی در کار شمارش آرا در زمان تعیین شده از طریق رئیس کمیسیون مستقل انتخابات
طی کنفرانس ها و صحبت های تلویزیونی مردم و نامزدان ریاست جمهوری و دسته های انتخاباتی تا اندازه در جریان قرار گرفتند، اما اگر و مگرهای که در چوکات شمارش آرا و روند شمارش از طریق مسئولان کمیسیون و هیئت های ناظر اعم از داخلی ونمایندگان سازمان ملل متحد اعلام می گردد، نگرانی ها مردم و نامزدان را در مورد شفافیت و رعایت قانون در مورد شمارش رأی پاک آنان تا اندازه برانگیخته، چنانکه دسته های انتخاباتی، هشدار های را طی نشست ها و جلسات خویش عنوان کمیسیون انتخابات صادر کردند.

این در حالیست که با تمام تلاش های که در روند شمارش آرا صورت گرفته است تا اکنون از اعلان شمارش ابتدائی رأی مردم به نفع هیچ یک نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هیچ نوع معلوماتی وجود ندارد و صدای به گوش نمی رسد، این مشکل در حالی بیان می گردد که کمیسیون انتخابات در آغاز پروسه شمارش آرا، به صورت واضح و همه جانبه تذکار به عمل آورد که هرگونه پیشگویی در مورد نتایج شمارش آرا و برتری ها در مورد کاندیدان کاملاً مردود و غیر قابل باور می باشد، هیچ یک از مراجع اعم از رسمی و غیر رسمی، صلاحیت اعلان نتایج و پیشگویی را ندارد، فقط کمیسیون های مستقل انتخابات و سمع شکایات مسئولیت اعلان نتایج را دارند و بس.

اما با وجود این هشدارها، قرار بود که نتایج شمارش آرای انتخابات روز پنجشنبه ۲۳ عقرب از طریق کمیسیون انتخابات اعلان گردد ولی بازهم بر اساس اظهارات رسانه یی رئیس کمیسیون انتخابات خانم نورستانی این موضوع به تعویق افتاد. ولی مردم ما نگرانی دارند که شاید بازهم این گفته های رئیس کمیسیون مستقل انتخابات جامه عمل نپوشد و پروسه شمارش آرا تکمیل نگردد و اعلان نتایج شمارش آرا به تعویق افتد، نباید فراموش گردد که با به تعویق افتادن اعلان شمارش ابتدائی آرا، اعلان نتایج نهایی نیز به تعویق می افتد و بر انتظار مردم و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری فزونی به عمل می آید و متأسفانه که بگومگوهای نامزدان و دسته های انتخاباتی نیز فزونی کسب
می کند. چرا که نگرانی مردم بر آنست مبادا دست های نامریی داخلی و یا خارجی در پروسه شمارش آرا، بر مشکلات موجود شمارش آرا بیافزاید و این روند را مختل سازد و مانند انتخابات سال ۱۳۹۳پروسه رأی دهی و انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم محول گردد، خدا نکند که چنین شود و از جانب دیگر با بروز چنین شرایط از امکان به دور نیست که بازهم تعیین سرنوشت کشورما و انتخاب رئیس جمهور این سرزمین در اختیار بیگانه ها قرار گیرد و آنان مطابق میل خود سرنوشت کشورما و رئیس جمهور را تعیین نمایند.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید