روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

احیای جنگلات درولسوالی خنجان آغاز گردید

ازچهارماه اخیربدینسو قطع جنگلات درولسوالی خنجان کاملاممنوع وعاملین آن به چنگال قانون سپرده می شوند.

پس ازپیروزی امارت اسلامی حفظ جنگلات بمثابه سرمایه ملی مورد توجه دولت مردان امارتی درولسوالی خنجان واقع واقدامات جدی درراستای جلوگیری ازقطع جنگلات درین ولسوالی اتخاذ وعملی گردیده است.

این مطلب راالحاج میاجان آغا یک تن از باشندگان ولسوالی خنجان طی مصاحبه باخبرنگار آژانس اطلاعاتی باختردرآن ولسوالی بیان داشته گفت:

قبل ازپیروزی امارت جنگلات درولسوالی خنجان به شکل بیرحمانه آن توسط مافیا وافراد زورمند قطع وبه موترها بارگیری وبه خارج ازولسوالی خنجان منتقل می گردید که خوشبختانه این پروسه باپیروزی امارت اسلامی افغانستان کاملا قطع وباعاملین آن برخورد جدی از جانب مسئولین امارتی درین ولسوالی صورت می گیرد.

وی ضمن خورسندی مبنی برجلوگیری ازقطع اشجار وجنگلات کوهی درولسوالی خنجان علاوه کرد:.

۵دهه قبل که کوهای خنجان پوشیده ازجنگلات کوهی بود محل خوب زندگی برای حیوانات وحش محسوب می گردید متاسفانه باازبین رفتن جنگلات کوهی حیوانات وحش کاملا ازجنگلات ولسوالی خنجان فراری و کوچیدند.

میاجان آغا ازایجادشرایط موجوددرولسوالی خنجان درراستای جلوگیری ارقطع جنگلات فرصت مناسب برای انکشاف جنگلات وآغاز مجددبرای پیشبردحیات وحش در جنگلات ولسوالی خنجان تلقی کرد۰

الحاج میاجان آغا بدیل خوب استفاده ازجنگلات کوهی رادرین ولسوالی استفاده مردم ازانرژی گازو برق خوانده وازدولت خواست تاپروسه برق رسانی رادرولسوالی خنجان که برق وارداتی ازآن به مرکزکشور منتقل می گردد انکشاف داده تاباشد نیازمردم به اشجارکوهی کاهش یابد۰

محمدیعقوب ملاخیل آمرمنابع طبیعی ریاست زراعت مالداری وآبیاری ولایت بغلان وضعیت جنگلات را بادرنظرداشت قطع بی رویه درولسوالیهاخاصتادرین فصل تاسف بارخوانده وازاقدام هیئت رهبری امارتی ولسوالی خنجان درراستای حفاظت ازجنگلات استقبال نموده ونقش این اقدام رادراحیای مجدد(۱۵۹۴۲هکتار ) جنگلات ولسوالی خنجان وآغازمجددحیات وحش وجلوگیری ازتخریبات سرازیرشدن سیلاب‎هاوهمچنان حفظ محیط زیست مهم واساسی خوانده وروی ترویج این اقدام درسائیرولسوالیها تاکید بعمل آورد۰

قابل تذکراست که ولایت بغلان باداشتن(۶۴۳۷۶هکتار)جنگلات ازجمله ولایات بوده که باانکشاف وبهبود یافتن امورجنگل داری محل خوب درراستای پیش بردحیات وحش محسوب می گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید