روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

آگاهان نظامی : توقع مردم از دو وزیر جدید ارگان های امنیتی و دفاعی، برای تأمین امنیت بهتر

تغییری و تبدیلی در یک نظام مردمی اصل حکومتداری را تشکیل میدهد ، به شرط آنکه تغییراتی به خاطر منافع ملی و خدمت به مردم تمام شود. از چند سال به این سو شهر کابل که مرکز سیاسی کشور می باشد بی حد نا امن شده است با وجود ی که صد ها دزد و جنایت کار از سوی نیرو های امنیتی باز داشت شده اند ، اما آن چنانیکه مردم می خواهند امنیت شان تاًمین نیست بناً دولت شدیداً مورد انتقاد مردم قرارگرفته است، به همین منوال وضعیت در جبهات جنگ هم از دید مردم قناعت بخش نیست از این سبب حکومت وحدت ملی دریک اقدامی غیر مترقبه دو چهره متفاوت را که گفته می شود، دشمن تروریستان ا ند به سمت های وزارت های دفاع و داخله گماشت که این اقدام حکومت با استقبال بی شایبه مردم در داخل و خارج از کشور قرار گرفته است. گزارشگر روز نامه ملی انیس در زمینه دیددگاه چند صاحب نظر را در این زمینه تهیه نموده که خدمت خوانند گان تقدیم می گردد. 

جنرال دولت وزیری آگا ه امور نظامی در رابطه به گماشته شدن اسد الله خالد به حیث وزیر دفاع و همچنان امر الله صالح به عنوان وزیر داخله گفت : وضعیت عمومی.  امنیتی در کشورخواستار همچو چهره های کار فهم نظامی است چنا نیکه تغییری و تبدیلی در یک نظام مردم سالار و غیر مردم سالار امر ضروری واصل دولت داری می‎باشد. هر دولت حق دارد نظر به قانون اساسی به تقاضا هایی مردمش لبیک بگوید. و تغییر مثبت را در سطح ادارۀ های دولتی بیاورد.  از این رو انتخاب دو تن از چهره های نیک نام، کار کشته که از دشمن به خوبی شنا خت کامل دارند هر دو به عنوان رئیسان امنیت ملی کشور کار کرده اند از نام نیک و شهرت خوب در میان جامعه بر خور دار اند اقدام به جا است و زیران سابقه دفاع و داخله هم به نام نیک یاد می‎شوند و کارهای موثر ی را در سمت های شان انجام داده اند. تقاضای مردم بود که دولت این تصمیم را گرفت چون کار کردهای اسد الله خالد و امر الله صالح در دوران سمت های شان در ریاست عموی امنیت ملی برای مردم روشن است بناً تعیین شان خالی از دستاورد نخواهد بود به شرطی که کار شکنان آن ها را بد نام نسازند در غیر آن در راه سرکوب جنایت کاران مفید و به نفع کشور تمام خواهد شد ، حتا نام‎های رهبران مخالفین با موقعیت‎های شان به این دو وزیر مدبر معلوم است ، این دو چهره میتوانند با تجارب گذشته به دشمن ضربات کوبنده را وارد نماید ، وزیر امور داخله هم با توانایی های کاری می تواند که تغییرا ت مثبت را به خاطر وضع امنیتی شهر کابل و سایر ولایت هایی کشور بیاورد.  از این رو تقرر ان ها در وضعیت کنونی بجا ، و کارکرد های آینده شان به خیر و فلاح کشور و مردم تمام خواهد شد.  چون جنگ ونا امنی توسط دهشت افگنان خارجی و داخلی در خارج از مرز های افغانستان طرح و پلان می شود این ها می توانند حداقل جنگ را مهار نمایند.  امید مردم از این دو وزیر نیک نام و چهر های ضد هراس افگنی این است که نسبت به گذشته جسورتر شوند ملت افغانستان در کنار شان خواهد بود.  اگراز مهارت های گذشته شان کار گرفته و در سرکوب دشمن کار نمایند به یقین که دشمن بدون پیش شرط به مذاکره آماده خواهند شد ، و افراد رده های اول‎شان از بین خواهد رفت. 

انجنیر عبدالکریم متین والی پیشین میدان وردک نظرش را در رابطه به تقرر وزیران جدید داخله و دفاع ملی چنین بیان داشت : تغییری و تبدیلی در تمام نظام های جهان یک اصل در حکومت داری می باشد اما تغییرات باید به خاطری انجام شود تا کار توسط مدیران مدبر دیگر به پایه کمال برسد از این رو تغییرات در حکومت افغانستان با در نظر داشت شایسته سالاری صورت میگیرد من در انتخاب دو چهره سیاسی و نظامی که با شهرت نیک از آنها یاد می شود قدر دانی می نمایم ، چون صالح و خالد به دو چهره ضد هراس افگنی نزد مردم افغانستان معروف می باشند.  و این‌ها در جامعه از شهر ت نیک بر خوردار اند ، وزیران قبلی نیز کار های مثمری را انجام دادند آن ها نیز از شهرت نیک بر خوردار اند ، دولت باید یک برنامه کاری برای تمام قدمه های کارمندان بلند رتبه و پایین رتبه داشته باشد که کی ها خوب کار کرد دارند و کی شایستگی کار را ندارد برای هر مقام بلند پایه از شش ماه الی یک سال وقت تعیین شود بعداً بالای شان تصمیم اتخاذ شود.  به نظر من از سوی حکومت وحدت ملی برای این دو چهره پرکار و جوان و همچنان چهره های ضد دهشت افگنی اهداف کاری مشخص با قید زمانی داده شود و ملت افغانستان هم آگاه شوند که این دو زیر جدید می‎تواند اهدافی که از سوی دولت برای آنها مشخص شده است انجام دهد یا خیر تقاضای مردم از خالد این است تا تسلط حکومت را از شصت الی هفتاد در صد بالا ببرد، پلان خویش را با رئیس جمهور ، ریس اجرائیه و همچنان با کسانی که دلسوزی واقعی برای ملت خود دارند شریک بسازد. ساحاتی که زیر تسلط دشمن است آن را طبق پلان طرح شده زیر حاکمیت قانون و دولت قرار بدهد ، به همین ترتیب وزیر داخله آقای صالح نیزپلانی را که به خاطر جلوگیری از جرایم جنایی ، جرایم سایبری و تمام جنایت های که در سطح شهر رخ میدهد با در نظر داشت نیرو ،ظرفیت ، امکانات و تجهیزات دست داشته ترتیب نماید تا پولیس بداند که وزیر داخله شان از آن حمایت می نماید.  و همچنان مردم امید این را داشته باشند که وزیر جدید در ظرف سه الی شش ماه می توانند به مردم شهر کابل اطمینان بدهد و مردم هم اطمینان حاصل نمایند که من در سر شب ویا نیم شب برای ضرورت عاجل بدون ترس و هراس می توانم از خانه خود خارج شوم و دزدی مسلحانه و راه گیری صورت نمی گیردو از سوی دزدان مسلح تعقیب نمی شود چنان که در این اواخر در جاده دارالامان و نواحی مختلف شهر ده ها تن توسط دزدان مسلح کشته شدند پول موتر و سایر اشیای شان به غارت رفته است وقتی دزدان مسلح آن قدر جرئت دارند که در یک ساحه بسیار امن کابل چنین جنایت های را انجام میدهند مردم چه خواهند گفت ؟ وقتی یک سرباز پولیس در ولسوالی های اندر غزنی ، محمد آغه لوگر و یا شمال کابل در جبهه گرم با دشمن قرار دارد و از سوی وزیر جدید داخله حمایت و پشتیبانی می شود ، سلاح، مهمات و تجهیزات جنگی به طور مکمل در اختیار ش قرار می گیرد بدون شک این پولیس تا اخرین قطره خونش در برابر دشمن مسلح قرار خواهد داشت. در همین حال باید ما از پیشرفت و دستاورد های خویش یک محاسبه دقیق داشته باشیم که ۵ سال قبل ، دو سال قبل و حال در کجا و در چه موقعیتی قرار داریم این برنامه برای تمام قدمه کاری دولت طرح شودبه نظر من بنابر نبود طرح منظم ۱۸ سال تمام در کشور به هدر رفت و امروز ملت افغانستان در یک موقعیت خراب قرار گرفته اند. اگر چنین محاسبه طرح نشود هر مامور و نظامی به ناکامی و شکست مواجه خواهد شد، با آمدن دو چهره کارا باید برنامه و شیوه کاری در هر دو وزارت تغییر نماید و ملت افغانستان سخت انتظارحداقل کامیابی را در تمام عرصه های کاری شان توقع دارند. 

در همین حال نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخله در گفتگو با گزارشگر روز نامه نظر خویش را چنین بیان کرد : وزیر جدید امور داخله در جریان معرفی شان در برابر ملت و پرسونل وزارت داخله به صراحت گفت که به هیچ دزد ،قاتل،جنایت کاران جرمی ترحم نخواهد کرد وی به تغییرات مثبت در وضع امنیتی شهر کابل و سایر ولایت ها متعهد است.  بر نامه های خوبی را روی دست خواهیم داشت وی نظر به محرمیت آن از افشای برنامه ها ی امنیتی در سطح کشور خود داری نموده گفت که نظر به دید گاه پلان های وزیر جدید امورداخله تا سه ماه ملت افغانستان شاهد تغییرات مثبت خواهند بود.  موصوف افزود: در بخش های مختلف وزارت امور داخله، ریاست ها ، قوماندانی های امنیه ولایت ها بر نامه ها و طرح های جدید ارائه خواهد شد.  با تقرر امر الله صالح به عنوان وزیر داخله امکان تغییرات جدی در سطح این وزارت وجود دارد. رحیمی گفت همان طوریکه وزیر داخله جدید خودش بیان داشت که دشمن ، دشمن مردم افغانستان است و بالای هیچ جنایت کاری رحم نخواهد کرد ما امید داریم که با یک تعهد مشترک و با یک تیمی که حداقل در برابر جنایتکاران هم نظراند وزیر داخله باشند تغییرات مثبت در و۳۴ ولایت افغانستان خواهیم دید و البته در این راستا هدایات در شهرها و ولایت ها صادر شده که با تطبیق ان ما منتظر نتا یج خوب خواهیم بود قابل یاد آوری است که با تماس های مکرر نتوانستیم دیدگاه وزارت دفاع ملی را در خصوص تقرر وزیر جدید این وزارت داشته باشیم. 

و  م

ممکن است شما دوست داشته باشید