روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

آغازروند ثبت نام زندانیان زندان مرکزی هرات برای شرکت در انتخابات

روند ثبت نام زندانیان محبس هرات  از سوی کمیسیون امور انتخابات دیروز آغاز شد.

سمونوال پرویز واحدی سرپرست مدیریت عمومی محبس هرات گفت که زندانیان تنها سلب آزادی میشوند ودیگر افراد زیر ده سال حبس از امتیازاتی چون سهم گرفتن درروند ملی انتخابات وآزادی بیان حق شان است.

اوگفت تحت هیچ شرایطی نمی گذارد که فردی درزندان هرات بی سرنوشت بماند بلکه آنچه حق آنان است باید برسند.

از سویی هم مسئولان کمیسیون انتخابات میگویند : که تا یک نفر درمحبس هرات باقی بماند آنان به روند ثبت نام شان ادامه میدهند.

زندان هرات هم اکنون بیش از دوهزار زندانی دارد که ۱۳۳ تن آنان بانوان اند.

ممکن است شما دوست داشته باشید