روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

آتش بس نشانه یی از اراده طرفین درگیر برای رسیدن به هدف مشترک است

شرایط کنونی افغانستان بیشتر از همه به یک اجماع واقعی و تفاهم ملی نیاز دارد که باید اشترا ک کنندگان نشست های صلح ،صادقانه تلاش کنند تا با استفاده از این نشست ها پیرامون صلح افغانستان از آن بهره ببرند، زیرا ادامه جنگ در افغانستان بیشتر از هر کشور دیگر این سرزمین زخمی و مردم درد دیده ما را متضرر و کشور را به عقب بر می گرداند که جبران آن به هزینه و قوای بشری زیادی نیاز دارد.
روی این اساس حالا که دولت افغانستان از اشتراک در نشست روسیه و ترکیه خبر می دهد و از برگزاری همچو نشست ها نیز استقبال می کند ، بهتر است آنانی که از آدرس افغانستان در این نشست ها دعوت می شوند با یک طرح و دید واحد در محوریت نظام کنونی و ارجحیت دادن به منافع عموم مردم افغانستان در پرتو عدالت اجتماعی، اشتراک و از فرصت پیش آمده استفاده اعظمی ببرند و نگذارند که تسهیل کنندگان صلح در نبود نمایندگان دولت افغانستان، تصامیمی را اتخاذ کنند که بهای آن را نسل های بعدی بپردازند، زیرا پس از پیش نویس توافقنامه صلح و نامه وزیر خارجه امریکا برای سران دولت افغانستان به وضاحت دیده شد که موقف شماری از کشورهای منطقه که در قضایای افغانستان دخیل اند در رابطه به نظام سیاسی آینده این کشور تغییر کرده به تازگی وزارت خارجه روسیه حمایت اش را از تشکیل حکومت موقت به اصطلاح آنان، فراگیر اعلام کرده است وگفته که مسکو طرفدار تشکیل حکومت مشارکتی با طالبان است و تشکیل یک دولت مؤقت و فراگیر راه حل منطقی برای ادغام طالبان در حیات سیاسی افغانستان به شمار می رود.
هرچند دولت افغانستان مخالف راه حل سیاسی پیرامون قضیه افغانستان نیست، اما در افکار عمومی این پرسش مطرح می گردد که چه تضمینی وجود دارد که حکومت مؤقت به اصطلاح بیرونی ها ( فراگیر) می تواند در این کشور ممد واقع گردد در حالیکه امروز تمام کشورهای جهان بر ادامه نظام دموکراتیک در افغانستان باور دارند و قانون اساسی کشور نیز پیرامون نظام آینده سیاسی در افغانستان وضاحت بیشتر داده و مردم این کشور نیز بیش از هر چیز دیگر در تغییر حکومت بر انتخابات شفاف، به موقع و دموکراتیک باورمند هستند.
روی این اساس مردم افغانستان از جامعه جهانی به ویژه کشور های دخیل در قضایای افغانستان این انتظار را دارند که پیش از همه باید آتش بس که نیاز اساسی و مبرم مردم زجرکشیده و دردمند افغانستان است، اعلام و توسط این کشورها نظارت گردد، زیرا آتش بس سراسری نشانه یی از اراده طرفین درگیر، برای رسیدن به هدف مشترک در مذاکرات صلح است و تجارب کشورهای که درگیر جنگ بودند و مسیر خود را به سوی صلح عوض کردند نیز نشان داده که آتش بس یک تصمیم دشوار، اما راهگشاه در نخستین مرحله صلح پروری است، اما این را نباید فراموش کرد که آتش بس می تواند توجیه پذیر و تفسیر های گونه گون برای بازیگران جنگ و صلح خلق کند.
بناءً کشورهای دخیل در قضایای افغانستان، باید طرح ها و برنامه های را روی دست گیرند که نه تنها نظام دموکراتیک، بلکه دستاوردهای این همه سال های پسین نیز حفظ شود، زیرا شمار ازکشورهایی که از راه دوستی و همکاری با افغانستان نزدیک شده اند، منافع خود شان را نسبت به منافع مردم افغانستان ارزش می دهند، درست است که مردم افغانستان امروز بیشتر از همه به صلح نیاز دارند، اما به صلح و نظامی نیاز دارند که حقوق تمام اقوام ساکن در این سرزمین یک سان مدنظرگرفته شود و خود را در نظام آینده سیاسی کشور ببینند.
بناءً زمانی ما به این هدف می رسیم که عموم مردم افغانستان به ویژه سیاسیون و دولتمردان کشور سعی کنند تا با یک دید و تعریف واحد از صلح و جنگ در نشست های که قرار است در آینده نزیک در روسیه و ترکیه برگزاری گردد، اشتراک و با استدلال و مستند سازی قضایای کشور، سنگ بنا و دورنمای صلح را واضح و روشن سازند.

ممکن است شما دوست داشته باشید