نورستانی

صحت عامه وزیر:اڅلی سه تں اوجوپچوعه ګول تں ۲۰۰اوښه امو ایپاسته بوله

افغانستان اسلامی امارت سته صحت عامه وزیر ډاکټرقلندرعبادی اینه بګانه پتیان پوعوانه کعاکی! اڅلی سه تں ګول تں اوجوپچوعه ۲۰۰تں ویک اوښه اموایپاسته بوله کی که پتیان پوعوانه کعا.

ایکے اموسته وری تں اوتا کعا! صحت عامه اینه ابل کوته کی! اڅلی سه تں ایموسته ګول تں صحی بټه تں لسته که بتات کتی اینه ابل کوتمیش کی اینه بګانه لسته که کودیوم کتی ایموسته ګول وعیں سته اویج بولاں ګول تں اتیوعں ستعں پوړاموں اینه بګانه صحت عامه وزارت اینه کودیوم پمیوک ګاته بګانه سنا وښټی سه، اینه بګانه ایموسته ابل اسه داکټر قلندرعبادی اموسته وری تں اینه بګانه پتیان پوعوانه کعا کی اینه کودیوم لسته که پمیوک ګاسته کں صحت عامه وزارت پارستعں ایموسته ګول تں جکوعاں جےامکیاں سته کوعاں معسته تعں لساسته بګانه دی کودیوم کوتمیش اینه بګانه اوجوپچوعه  صحی مرکزتں کودیوم کوله دی زعاں سته بوتت،  چےاینه وام تں سکال ودعیک مښ میوکں میوک ای،  ایموسته ګول تں اینه بګانه کښعں که ۲۰۰ تں ویک صحی مرکزایپآسته بوله چےایموسته منچاں اویج بوله تورں ستعں پمیوک ګاسته بوله.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button