نورستانی

قاری محمد یونس راشد: غربی امشیں نمل تبلیغ مښ لیلیواک نشی سته وګتت

اطلاعات جے فرهنګ وزارت سته لیلیواک سته بټه تں کودیوم ساټ وزیر قاری محمدیونس راشد آمنی دره یی ولتں نورستان ولایت تں اوچوکتی امکیاں مښ اڅلی ولتں کں کی کودیوم کوسته بوله کی که ګعم وری کعا.

ایکے اموسته وری تں وری ولسته مښ چے ایموسته نورستان ولایت سته لیلیواک سه سیں مښ وری وله تاسی ګجیکو: غربی اینه وری وګتت کی! فکری کله پمیوک ته تتی ایموسته لیلیواک سه سیں سته معشته نشیله. ایکی ګعم وری تں اطلاعات جےفرهنګ وزارت سته لیلیواک سه سیں سته کودیوم ساټ وزیر قاری محمد یونس راشد مښ نورستان ولایت سته والی حافظ محمد آغا حکیم نورستان ولایت سته اطلاعات جےفرهنګ ریاسته سته جیښټ مولوی سمیع الحق حق بیان جے نورستان ولایت سته امنیه قومندانی سته قومندان مفتی محمد یوسف جمالزی دی بټه اونګته سی.

 ایکی ګعم وری تں پنوی وی نورستان ولایت سته اطلاعات جےفرهنګ ریاسته جیښټ مولوی سمیع الحق حق بیان ګعم وری تں اڅله ویشاں تں ایاسعں کتی ګول وعیں سته اوبجیک تں بتات کوسته تں لیلیواک سه سیں معیں وابوسته بګانه وری وله تی امکیاں کیوع کیوع بټه تں دویی سناسته بګانه وری وله یا. ایکی ګعم وری تں بټه اونګں لاں امشیں سته وری وله تں تں لیلیواک سه سیں مښ دویی سناں سته اچاک دی پولسه تی نورستان ولایت سته لیلیواک سه سیں مښ کیوع کیوع بټه تں اوجوپچوعه دویی سنه تی امکیاں سته معشته تں لسته که عوچ اشی سته بګانه وری وله یه.

ایکی ګعم وری تں اطلاعات جےفرهنګ وزارت سته لیلیواک سه سیں سته بټه تں کودیوم ساټ وزیرمولوی راشد وری وله تی غربی سه سیں سته وچپلسیک جےبتات بګانه وری وله تی ګجیکو: غرب وګته ایموسته لیلیواک سته معشته نشی تی ایموسته اسلامی ګول تں لیلیواک سه سیں پوت تعں نوکسالا، اینه ایموسته کودیوم اسه کی لیلیواک سه سیں لسته علم مښ ښنګره تی امکیاں سته بدویی مشاں تعں ایموسته مسلمان لیلیواک سه سیں نوکسامو.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button