ګزارش

شهریان کابل: باآغازپروژه »تاپی« هزاران گزینة شغلی برای مردم ما به وجود خواهد آمد

( شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن وپترولیم دردیدار بامحمدامانوف رئیس اجرائیوی شرکت «پایپ لاین گازتاپی» خواستارآغازکارعملی پروژه تاپی شد. سرپرست وزارت معادن وپترولیم گفت: خوشحال هستیم که بالای  پروژه بزرگ ومهم که نه تنها برای افغانستان بلکه برای سه کشور دیگر نیز مهم وحیاتی است بحث می کنیم ومنتظرکارعملی هرچه زودترآن می باشیم.)

شفیق

آژانس باختر:

( شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن وپترولیم دردیدار بامحمدامانوف رئیس اجرائیوی شرکت «پایپ لاین گازتاپی» خواستارآغازکارعملی پروژه تاپی شد. سرپرست وزارت معادن وپترولیم گفت: خوشحال هستیم که بالای  پروژه بزرگ ومهم که نه تنها برای افغانستان بلکه برای سه کشور دیگر نیز مهم وحیاتی است بحث می کنیم ومنتظرکارعملی هرچه زودترآن می باشیم.)

پروژه «تاپی» پروژه یی است که برق ترکمنستان را ازطریق افغانستان به پاکستان وازطریق پاکستان به هندوستان وصل می سازد.

درنتیجه مردم این سه کشورمی توانند ازمزایا وتنویرآن به صورت وافر استفاده نمایند. این درحالیست که مردم ما به خصوص دراین سرمای زمستان ۹۰ درصد از انرژی برق محروم اند. بنابرین تطبیق چنین پروژه ها ازطریق کشورما به کشورهای منطقه می تواند برای اقتصادکشور وهم مردم عزیزما نوید خوش وبهره مندی بیشتری را به ارمغان داشته باشد. در رابطه به این موضوع نظردوتن ازهموطنان خودرا جویا گردیدم که خدمت خوانندگان روزنامه تقدیم می داریم:

احمد رسا همدم یک تن ازشهریان ما که ازسرمای شدید وکم بود انرژی برق درین روزها شکایت دارد، درمورد چنین میگوید:

اگرمبالغه نشود زندگی درشهر باانرژی برق گره خورده است. به خصوص درزمستان سردکه جریان دارد اکثریت مردم ما امروزتوان خرید مواد محروقاتی را ندارند. قبل ازورود سردی زمستان مطمئن بودند اگر موادمحروقاتی را خریده نتوانند حداقل انرژی برق بیست وچهارساعت موجوداست ازآن استفاده می نمایند. مردم ما به همین امید غافل گیرشدند. این درحالیست که شهریان کابل دربیست وچهارساعت دوساعت برق دارند ازیک طرف ضعف اقتصادی وفقربی پایان آنان را از خرید مواد تسخین کننده محروم ساخته است وازجانب دیگر نبود انرژی برق خانه های شان را تاریک وکلبه های شان را سردو خموش ساخته است.

سردی زمستان امسال هم درطول چند دهه بی سابقه گفته شده است. بنابرین اگر پروژه های برق تاپی کاسایک هزار وامثال این ها اگر ازطریق کشورما به کشور های منطقه بگذرد جای بسا خوشنودی است. ازیک طرف ازانرژی برق دوام دار آن استفاده کرده می توانیم وازجانب دیگر اقتصاد ویران شده کشور ما سروسامانی پیدا خواهدکرد. همچنان درتامین امنیت وحفظ صلح وثبات درکشورما ومنطقه توجه خاصی صورت خواهدگرفت.

بایدیادآورشد که یکی ازبهترین گزینۀ همکاری های منطقه یی دربخش های مختلف انرژی برق است که اهمیت مهمی رادر تطبیق  انكشاف اجتماعی وتوسعة اقتصادی كشورهاي اشتراک کننده، بلکه درسطح منطقه به وجود خواهد آورد. تطبیق این پروژه ها یک ابزارمهمی می تواند باشد برای نقطه اتصال، انکشاف و بهبودارتباطات ميان کشورهای آسیای میانه وآسیای جنوبی. بدين ترتيب مزایای تجارتی واقتصادی را برای مردمان هردو طرف به ارمغان خواهدآورد. اگر این پروژه ها هرچه زودتر درعمل تطبیق شوند به اقتصاد مردم افغانستان موثریت فوق العاده یی به بارمی آورد و ازین طریق ایجاد هزاران گزینة شغلی به وجود خواهد آمد.

برق ترکمنستان نه تنها برای افغانستان بلکه می تواند ازطریق افغانستان به کشور های منطقه وصل گردد بالآخره موثریت همکاریهای منطقه را درعمل ارائه خواهدکرد.

هدف عمدۀ این پروژه ها تأمین امنیت، احیاوتوسعه‌پروژه‌های‌اقتصادی واجتماعی درمنطقه خواهدبود.

شورهای صادق وهمکار به طور متداوم به اساس اصول بی طرفی، صلح وهمکاری های فراتر بین المللی به طرف ثبات وامنیت درمنطقه گام  برمی‌دارند. خطوط آهن وخطوط انتقالاتی برق باولتاژ بلند ترویج تجارت های فرامرزی این همه می تواند امکانات جدیدی رادرتأمين امنيت، همبستگی واقدام موثر درمنطقه تأمین نماید و ازجانب دیگر هزاران هزار شغل آبرومند را برای باشندگان این کشورها مهیا می‌سازد. اگرزیربناها و دهلیز های جدید باکشورهای منطقه ازطریق افغانستان وصل شود، باورمند هستیم که درآینده نزدیک با یک جریان منطقوی می‌توان سبب تحكيم ثبات درمیان کشورهای منطقه گردیده وهرکدام به شکل عمده سهمی را درپروژه های مختلف ایفاخواهندنمود. مسئولین کشورها برای شگوفایی اقتصادمنطقه باید فرصت های جدیدی راشناسایی وازموانع فرا راه پیشرفت های مهم اقتصادی جلوگیری کنند. افغانستان امن بااقتصاد شگوفا وخودکفا تأمین کنندۀ منافع عمومی کشورهای منطقه، آسیای میانه وآسیای جنوبی خواهدبود.

احمدالله صمیم یکتن ازهموطنان ما درمورد مزیت برق واهمیت پروژه های انرژی برق که قراراست ازمسیرافغانستان بگذرد، چنین توضیحاتی ارائه نموده است:

انرژی برق امروزدرکشورما به خصوص شهرکابل یکی ازجزء لاینفک زندگی همشهر یان عزیز به حساب می آید. زیرا اکثریت کارروزمره خانواده ها درشهرتوسط انرژی برق به پیش برده می‌شود. باتأسف همزمان باهجوم سردی هوای زمستان انرژی برق هم یکباره مردم مظلوم شهر ما را تنها گذاشت. اکثریت باشندگان کابل هیچ نوع آمادگی مقابله باسردی هوا را نداشتند، چون درفصل های دیگر سال برق بیست وچهارساعته داشتند. آنان به همین فکربودندکه اگرتوان خرید موادتسخین کننده راندارند حداقل می توانند ازانرژی برق برای تسخین منازل و امورزندگی خود استفاده بهتری نمایند. مگر بدبختانه انرژی برق خلاف انتظارآنان را درچنگال هیولای سردی تنها گذاشت. بنابراین تطبیق پروژه های انرژی «تاپی» ویا«کاسایکهزار » درآینده نزدیک برای مردم ما و اقتصادکشورما مفیدواقع گردیده وتضمینی برای رفع مشکلات هموطنان ما درسالهای بعدی خواهدبود.

 پروژه های همکاری‌های انرژی است که دو منطقه مهم را به هم پیوند می‌دهد؛ یعنی آسیای میانه‌ و آسیای جنوبی و از این لحاظ اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. نباید فراموش کرد که از پروژه کاسا ۱۰۰۰ بیشترین منفعت را تاجیکستان و افغانستان می برند. تاجیکستان کشوری است که هم تولیدکننده نیروی برق و هم منتقل کننده برق قرقیزستان است. افغانستان نیز، هم از نیروی برق استفاده کرده و هم آن را به پاکستان انتقال خواهدداد. هزینة این طرح حدود یک میلیارد و ۱۷ میلیون دالر آمریکایی پیش‌بینی شده است. بانک جهانی، دولت‌های آمریکا و بریتانیا، بانک سرمایه‌گذاری اروپایی و بانک توسعه اسلامی وعده پرداخت این هزینه را داده‌اند. قرار است به واسطه طرح “کاسا یک هزار”، تاجیکستان سالانه ۳ میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق خود را به افغانستان و پاکستان صادر کند.

ازطرف دیگرپروژه “يك كمر بند يك راه” كشور چين يكى از بزرگترين پروژه های زيربنايى در سطح منطقه می باشد. ارزش مجموعى اين پروژه ١،٣ تريليون دالر اعلان شده است كه شامل ساخت شبكه بزرگ از شاهراه هاى مواصلاتى، خطوط ريل، خطوط انتقال لوله گاز و خدمات تسريع روند عبور و مرور از سرحدات ١٢٦ كشور  عضو اين پروژه می باشد. اين پروژه يك مسير درست به سوى همكاری،كاميابى و ترقى ميان كشور ها بوده و سود آن به تمام كشور ها خواهد رسيد. باعملی شدن تعهدات این پروژه ها کشورما شریک بزرگترین قدرت های اقتصادی درمنطقه خواهد گردید. زمانی که منافع کشورهای منطقه درین نقطه اتصال گره بخورد آنگاه باتمام تلاش درپی تأمین امنیت وحفظ صلح وثبات اقدام خواهند کرد.

احیای افغانستان به حیث نقطه اتصال همکاری های اقتصاد منطقوی باعث تأمین صلح وثبات درافغانستان ومنطقه خواهد شد. احياي راه ابریشم؛ ساخت راه های آهن میان پنج کشور منطقه ازجمله: چين، قرغيزستان، تاجيكستان، افغانستان وايران ، عملی شدن پروژه «تاپی»  و پروژه «توتا» زمینه اتصال برق ترکمنستان را از راه افغانستان به جنوب آسیا فراهم می‌کند. باهماهنگی مشترک می‌توان  بسترها رادرجهت مقابله باتهدیدها وارتقای همکاری‌هادرجهت توسعه پایداروتوازن درمنطقه ایجادکرد. همکاری موثر اقتصادی باهم نتیجه خوبی برای کاهش ناامنی ها ومشکلات درمنطقه دارد. همگرایی های منطقوی مناسب ترین راهکارحل وفصل مشکلات منطقه ماست. عملی شدن این پروژه ها دریچۀ روشن اتصال کشور های منطقوی به بازارهای جهانی جهت ورود کالا وسرمایه قلمداد شده و اقدامی عمده ومهم درمورد تجارت اقتصادوسیستم ترانسپورت
می باشد.

کار عملی پروژه انتقال برق “کاسا یک هزار” در سال ۲۰۰۵ در کنفرانس همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای (ریکا) مطرح شد، قرار بود در سال ۲۰۲۰ مورد بهره‌برداری قرار گیرد. طرحی که هزارها خانه را در افغانستان و پاکستان روشن خواهد کرد. با تکمیل این پروژه بزرگ، افغانستان شاهد گسترش تعاملات اقتصادی و نخستین دهلیز انتقال برق از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی خواهد بود.”کاسا یک هزار” از بزرگترین پروژه‌های آسیای مرکزی بوده که قرار است برق قرغیزستان و تاجیکستان را از طریق خطوط انتقال انرژی با طول ۱۲۵۰ کیلومتر به افغانستان و پاکستان انتقال دهد. در چارچوب این طرح ده‌ها کیلومتر خطوط جدید برق در این کشورها ساخته خواهد شد.گفته می‌شودکه هزینه طرح “کاسا یک هزار” بیش از یک میلیارد دالر برآورد شده و نیمی از این مبلغ را بانک جهانی تأمین می‌کند. برق مورد نیاز افغانستان را که بالغ بر ۳۰۰ مگاوات می‌شود، تأمین و بقیه به پاکستان منتقل می‌شود. بنابراین افغانستان نه تنها یک کشور امن ودارای صلح وثبات، بلکه ازنگاه اقتصادی آهسته آهسته با خودکفایی واستقلال اقتصادی درمنطقه عرض اندام خواهدکرد.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button