نورستانی

۲۴بولی جوزا نوں سته واس مښ نام تعیسه

شترک ګرجار کی ایموسته ګول تں ته کی بدشره سته منچی اینه واس کی جوزاسته ۱۴بولی واس کی اسه بلیوک ګنواوارمښ پمیوک ته تتی اینه وګتت کی ایموسته ګول تں منچاں تں اینه وری لسته که پمیوک تله کی نوں سته مقام کی لوکه نه معیں مقام نه اسه بلکه ایکی بلیوک ګنوا مقام اسه ایکی لسته که اته دمسته بولا کی که  اتکی ایموسته ګول تں جے بره پیوه ګول تں ارنګں جکوعاں سته واس نام تتی ایکی ګنوا وارمښ میوک تسته بی. ایکی واس ایموسته ګول تں کیوع کیوع بټه تں ګعم وری کوسته جے ایکی مښ په تتی اتکی اینه بګانه کی ایموسته ګول تں جکوعاں سته نه اترں جے امکیاں سته اوتیں نشیں بګانه لسته که کودیوم کوسته بوله سوره کی کتی ایموسته ګول تں جکوعاں سته نه اترں تع لسه سته بولا کی که وری وله یه. اینه تں کی شک نه سه کمی ایموسته ګول تں جکوع اوجوپچوعه دیوبوټه تع اوبټه کنه کښآلاں تع ای اینه بګانه لسته که لی وارسته پوت تں امکیاں کں کودیوم کوسته امکیاں سته اوبجےک تں لسته که برں کارکوسته دی ایموسته څنګں سته پله ټه بتات اسه.

 نو ال ننوعیں سته بلیوک ګنوا نعمت تعں اسه اینه بګانه ایکی نعمت سته ګنوا وارپوعوانه کوسته ایکی نعمت لسته که اته دمسته سوره ایموسته اوبجےک تں نوں سته پوت وعاں تں اتیوعں پلنګں سته امکی کودیوم ای کی ال ننوعیں ایموتعں اینه بګانه لسته که کودیوم کوسته وګته اینه ګانه بلیوک سکال پوت وعاں اینه بګانه ایموتں پمیوک تعسته ای.

نه ولں وری  ته اینه اسه کی ایموسته اینه دشره تں لسته که نوں  سته کی تاں جے منزلت سه باسته آړه کیوع کیوع چارجے کیوع کیوع وری ښچاں مښ جکوع امشیں سته کی حقوق جے پنڅله ای با لسته که پعسته نه بوتت کیوع کیوع وری ښچاں مښ امکی پټیاره اوتیاسته بوتت نی با ایموسته اسلام سته دین تں جکوعاں سته لی وارسته اوتیں نشیں بګانه لسته که پوت وعیسته ای امکیاں تع اتیوع وری سته مښ لسته که لی وارسته پوت لسته که امکیاں کں ښټاںالی اسه. ایموسته ګول تں نوں سته واس آسته ولتں پمیوک تت کی لسته که ایکیاسته کی ګنوا وارپوعوانه کوسته اسه باسته لسته که بلیوک منچاں پارستع نه کوسته بوته. ایموسته امکی ډګروارتں میوکه میوک بوسته بوسته تں دی امکی نوں تات لسته که برں کارنه کعسته تں تتی اسه چی ایموسته ګول تں وعسته بوته. اینه بګانه نوں تاتعس کلی امشیں سته کودیوم لسته که کوله سوره ایکی مښ په تتی امشیں سته احترام جے ګنوا وارجے سوره لی وارسته پوت تں لست که کودیوم کعسته بولا.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button