نورستانی

۲۱۵۰۰ جریب بیم امکی کاټ وعیں تعں ونګں سته با

افغانستان اسلامی امارت سته عدلیه وزارت اینه بګانه کی! ګول تں کښعں که ۲۱۵۰۰جریب تں  ویک بیم امکی کاټ وعیں تعں ونګں تی دی دولت تں حواله کوسته با کی که وری وله ته.

افغانستان اسلامی امارت سته عدلیه وزارت اینه بګانه کی! ګول تں کښعں که ۲۱۵۰۰جریب تں  ویک بیم امکی کاټ وعیں تعں ونګں تی دی دولت تں حواله کوسته با کی که وری وله ته.

باخترسته ښوپعله تں ګجیکو: امکی بیم کی ای با امکی لسته که اوجوتسته پټیاره چے ګو لسته اوښټ ولایت تں اینه کودیوم پمیوک بعا، لسته که اوجوته تتی کڅسته پټیاره کودیوم کوسته پټیاره امشیں مښ ګټں ګواداره تں حواله کوسته با.

امکی بیم دی پلکه دولت تں حواله کوسته بګانه کی دولت پارستعں هیئت مقرربیسیه با امکیاں تعں ایکی هیئت سته جیښټ وارعدلیه وزارت پارستعں اسیو، لسته اوجوته تی امکی بیم پروان، زابل، کندزجے سمنګان ولایت تں ټیچ تیاسته پټیاره دولت تں حواله کوسته با.

ښوپښوتں ایسه کی! امنی اماس تں اتیوعں شتواملیون جریب چے آړه کاټ وعیں پارستعں یاچیت تں واتیاسته بیسی ۲۲ولایت ټیچ تیاسته بیسته ای امکیاں سته اسناد لسته که اوجوسته بوتت وپسےتی امکیاں سته سند اوجوته تی کودیوم پمیوک ګاسته بوته چےاینه بګانه پټوریک شپه سته بولا.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button