نورستانی

کشیر چای سته له یی واربګانه

طبابت اینه وری لسته که پوعوانه کعسه کی کی!کشیرچای  کیوع کیوع بعزاں سته اچاک دی پول سه تی سرطان سته بعزه سته سکال اوښه اسه کی که اینه بګانه می سرطان بعزه سته کی ودعیک اسه باسته پوڅه تں وڅه کښع کوته ایکه مښ وښوارسته دوی سناته. بدشره شترک آوتع څنګ تع سکال کی پی سته بوته باسته کشیرچای اسه. شترک وری اینه اسه کی کشیرچای چه ژی چای ﺉ اودیواوکناں تع بدوی اڅه تت کشیرچای سته لی وارکیاں تںاسه کی که؟ وری آجیک اسه کی! کشیرچای دعآں تں تں امکی بخار پعسته بول ای اتکیوع ستع امکی پعڅ پعڅ کتی دعاں سته بول ای. سوره کشیرچای دی دعاں تں تں تخمیرکتی دعاں سته بولی اسه. کی ولتں لسته چای دم کتی اچاک دی پولسه تی کشیرچای لسته که دم کتی اشوری باسته ولتں کافی یارکودیوم پعته ایکه مښ سته سته لی واراچاک دی سکال بوته .

 چای تں کیوع کیوع موادچه امکیاں تع معد نی مواد دی ایکه چای تں ای ایکه مښ امکی موادتع آړه عطرسته کودیوم کوله مواد دی ای. چای دم کعسته بیباسته بلیوک سکال بعزاں کں اوښه  اسه کی! دم کعکشیرچای اشوره سته مښ تنفسی حرکات دی نوښټاتی سته، لوی سته حرکت جه پلنګںسته نوښټاتی سته، اجریںبی حالت کںلسته، سته مښ په تتی لسته که ووشتیک کوسته تںدوی سناسته جه امکیاں مښ په تتی جیت تں لسته که جیره سته جه ورںدی بلیوک لی وارایکه چای تں اچاک دی پولسه تی کشیرچای تںوعسته بوتت. ایکه مښ په تتی ایکه چای اشورسته اینه سته سبب بوته کی ګتره وارایکه مښ کښعبولا آجست کتی می عصبی بعزه سته بټه تںدی دوی سناته، ایکه مښ په تتی قلبی کی زره سته بعزه کںدی ایکه چای اوښه اسه اینه بګانه ایکه اشورسته کں سکال توصیه کوسته بیسه. اینه وام تں کی طبابت سته بټه تںتحقیق کوسته مښ اینه وری پوعوانه بیسه کی چای امکی مزمن بعزه کی سکته، قلبی حمله جه آړه ورں دی سرطان سته میوک دمسته تں کدی امکیاں کښع کوسته تں کں اویج بول اسه .اینه دی زعسته بیسه کی ایکه چای دوت پکلی بوسته تع دی بدیوع نچاته.

اینه بګانه می منچاں ګجی کعسه تره وار انجیں نه یعاں بوں کشیر چای نه اشوریاں نه بوعںکی که کدی کعبا اینه لتری سکال کتی اوښه بوں وارسته لتری ای اینه تں لسته که برں کارکوسته بولا. اینه دی زعں سته بولا کی اسراف جے ویں تعں پولسه تی وریاسته نه بولا.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button