نورستانی

کابل کړی بی زره کں اوښه امو(شفاخانه) ایپاسته بوته

افغانی سره میاشت سته جیښټ مطیع الحق خالص افغانستان اتیوعں اندونیزیا سته نیوه کوعه (سفیر)  بوډی رحمت سوریا ساپوترا مښ وعیک وعیک ګتی وری وله تں اینه وری وله کی! کابل ښارتں اتیوعں ګول تں اوښیں اچاک دی پولسه تی کړی زره(سوراخ قلب) سته اوښه اموایپاسته بګانه وری وله تی پتیان پوعوانه کعا.

افغانی سره میاشت سته جیښټ مطیع الحق خالص افغانستان اتیوعں اندونیزیا سته نیوه کوعه (سفیر)  بوډی رحمت سوریا ساپوترا مښ وعیک وعیک ګتی وری وله تں اینه وری وله کی! کابل ښارتں اتیوعں ګول تں اوښیں اچاک دی پولسه تی کړی زره(سوراخ قلب) سته اوښه اموایپاسته بګانه وری وله تی پتیان پوعوانه کعا.

 ایکی وعیک وعیک تں اندونیزیاسته نیوه کوعه تں ایاشه کوسته مښ په تتی افغانستان  اڅسته تں تتی سته تں ایاشه کتی اوکام وارپوعوانه کعا اتکیوستعں اندونیزیا ګول سته دویی سناں افغانستان سته منچاں مښ ایکی ګول سته کی دوی سناں بیسته ای با معیں واڃمه تی اچاک دی لسته که کیوع کیوع بټه تں ایکی ګول سته دویی سناں معیں وابوسته بګانه دی وری وله یا.

 اینه دی ببدی کښآں ایچل اسه چے اینه وام تں ایموسته ګول تں امکی اوه ښیں کلی چے زره کړی وای ای ایموسته ګول تں اتیوعں  اوښه کوسته  تں نه اترں مښ میوکں میوک بوتت ایکے تں تتی سکال کتی ایموسته ګول وعیں اونګته ووتعه اتیوں ګوسته ای، اینه بګانه  ایموسته ګو لتںاتیوعں کړی زره وعیں ایموسته ګول تں اتیوعں اوښه کراسته بګانه اوښه اموں (شفاخانه) ایپاسته بګانه کودیوم کوتمیش کی که پتیان پوعوانه کعا.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button