نورستانی

چوع پنورں لسته که شته نچاسته څنګں ګول وعیں سته پله ټه بتات اسه   

ا ینه دی لسته که زعں سته بولا کی! آ و جےپلال آمنی دیولتری ایموسته اوبجیک سته  پوت  ښټا له لتری ای، امنی دیولتری مښ منچی بدشره اوبجیک کوں بتت،امنی دیولتری نه بی با دی اینه بیم تں اوبجیک کوسته کی لوس وعں سته نه بوته . اینه دی لسته زعں موں کی امکی دیولتری کی ولتں لسته که شته بی با ایموسته اوبجیک تں وښوارجے ادګووارﺉ سوره لسته که وښوارسته سبب دی بول ای ،امکی دیولتری نشیں ګو با دی اینه بیم تں لسته که وښوارمښ اوبجیک کوسته کی امکان تعں برعں ڃماسته بوته .   ایموسته اسلام سته دین تں منچی لسته که کیوع کیوع نه اترں تع بدیوع بوله کی که بلیوک ښنګیرا پوت وعاں وعں یسته ای .امکی پوت وعاں تں ًپه استه مښ بلیوک لسته که لۓ وارسته پوت لسته که پمیوک ګاں بل ای . امکی پوت وعاں تں چے لی ښوا وله محمدصلی الله علیه وسلم ایموسته بشری اوګعماں کلی برں کارکریسته ای اینه اسه کی یاسته اوتیں نشیں تں څنګںامکی ډګراں تں چی اسلام سته دین تں لسته نه ڃمی سته ای بدیوع بوله کی که . کدی کعبا ال ننوعیں اموسته ګنوا کتا ب قران کریم تں اینه بګانه ګجیکو: ترجمه (ښټل تں الله متعال توبه کولاں لۓ زعں له اسه ، سوره یاسته شوں لسته که شته کوله بیبا.) اینه ایت تع اینه وری لسته که پوعوانه بوته کی ایموسته سته دین تں چوع پنورں لسته شته نچا سته چویک تں  ویک معیں وااسه کی که ؟ اینه بګانه ایموسته مسلمان ګول وعیں کووبادی امشیں سته اوتیں نشیں سته چوع پنورں سته اوبجیک تں لسته که یاسته شوں سوره یاسته چوع پنورں لسته شته کوسته بګانه ابل کتی اینه بګانه لسته که برں کارکوسته بولا . چے ایکے تں تتی بلیوک لی وارسته پوت ایموسته ګول وعیں کں ښټاں الے کی که . اینه بګانه ابل کوسته مښ اراله ته ال ننوعیں سته پوت وعاںلسته که عملی کعسته بولا سوره راله ال ننوعیں سته رضایت دی بدوی اشی سته بولا ایکی مښ په یاسته شال ګعام دی لسته که ښنګریسته بوله کی که ګول لسته که اوجوپچوعه ښنګراسته بګانه برں کارکوموں .

لسته که پتیان مښ اینه وری وللـه ں بتمیش چےاوجوپچوع وښوار جےادګوار لی امکی اوګع اماں تں بول اسه ګجی سته اوګع اماں کلی لسته شته چےپاک چوع پنورں اوبجیک کول بیبا ایکی پکع امکی اوګع اماں کلی جےامشیں سته چوع پنورں اوبجیک تں لسته که پام نں کول بیبا سته منا چےکټوع اټپعی اشترں وءشیں لسته که شته نں نچاله بیبا امکی اوګع م پنع کیوع کیوع نں وښ جےاوښی وار مښ میوکه میوک بول آی اګجاع می ایموسته اسلام سته دین منچاں  سته وښوار جےادګووار تں لی سکال پام کع سه اګجاع می ایموسته اسلام سته شته کشیردین څنګ مول چون تع شته بوسته ایمان تع ڃمه ی سه اینه پام تں دمه تی امؤمن منچی کں ایچل اسه اموسته چوع پنورں سنه مناں اشتره وءیش کټیواټپع ی سوره کوواوتیں نشیں کول آی با امکیاں لسته که شته نچالا.

 پمو اتوجےاموتں بره له اوچپو توں څنګں پوت ګیټ بوں جےزیم اګاں تں مښ یں ښونی  بوسته تع یاسته شیوں بدیوع کوله کدی کع با ایموں اینه بټه تں ایموسته ښا ر جےشا ل ګعام تں وع تمیش چےآړ پنع اینه ابل تں آی چےامشیں کں اوپسی سته کں ښی اتوکوسته اموں ایپه تی امواتویع بن ښګره تی سکال لتری اینه بټه تں مصرف که تی امشیں سته بدوبع پوت تں کی وری اسه که نں ووشته تت آړ ته اینه تں می آی چےامشیں انسانی څیټ دی به اوتی پوتواتلاتت چےایکی مښ نں پنع امکی ډګرګون کښاتت. اینه اسه ایموسته ګول تں اینه سمه وعں دمکال تں تی ایکی مښپته تی منچاں یاسته چوع پنوره اوبجیک تں سته که پام نں کع سته تں تتی ایموسته ګول تں کیوع کیوع بع زه تں منچی اتیوں ګوسته آي اګرایموسته منچاں ال ننوعیں سته پوت وعاں تں په ګه تی یاسته چوع پنوره شته نچی با اچاک دی پولسه تی یاسته جیت کنه سنه منا کټیوع اټپع اشترں وع شیں لسته که شته نچی با شک نیں کیوع کیوع بعزاں تع بدیوع بوں بل آی.

 لی ښګین بول ته اینه اسه چےایموسته ګول تں سوره دولتی اداره مښ پته تی چوع پنوره شته نچاسته مستقل اداره دی واسمیش چےسته ابل کوته چےچوع پنوره شته نچاسته بټه تں منچاں مښ ارنګه ګول سته دش لسته بوله جےچوع پنورںاوبجیک کیوع کیوع ډګر وار تع بدیوع بوله بګانه ابل کوته ښټل وری ته اینه اسه ایموسته اسلام سته دین اینه بټه تں کی ! دش شته نچاسته بټه تں منچی سکال تلول کرر سته آی اچاک دی پولسه تی ګول پټل کوسته جےنینیل نچاسته بټه تں منچاں تلول کراسته سکال احادیث ایموسته اسلام سته څنګ تع ال ننوعیں تں تورں لی ښوپعله محمدصلی الله پارستع ایموتں وکراسته بیسمیش . چےامکیاں تع اودی اینه اسه کی ګجی کوته کچی منچی أکنڃیک تعی با ستاتعں کی ستاسته کژوچ تعں انسان، عمیک ، ورں دی حیوانات جے شتوا کیورواں یع با دی ثواب سته کنڃیک تله ال ننوعیں ثواب پعته . اینه موزعیں ګول پټل کوسته جےګول ښنګراسته بته تں منچاں تلول کراسته اسه ایموں آجیسته لی ښوجےلی تلول ګجی دین جےقانون تں وعنں بتمیش پنع اسلام سته دین می اسه چی منچی آجیست لی وار تں پار کں وللی سته آی کدی کع با ال ننوعیں اینه لسته که زعیں وری اسه چےشته دش جےشته چوع پنوره سکال ډګر وار سته میوک دمل آی که وښواسته بټه تں سکال دوی سنال آی مطلق کناں تسته می سکال فضیلت واکودیوم اسه.

.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button