نورستانی

چوع پنورں اوبجیک تں لسته که برں کارکوسته بولا

چوع پنورں لسته که تی ساتی سته مښ انسان مښ پوتتی ورں شیوں والتری دیوګں اوبجیک کوسته تں لسته که تی پنوی یسته سبب پلکں ته که ګه جسته که تی می انسان همیشه دیوګں بیلوک اویج اسه یاسته اوبجےک کوسته جے پاک ساتی سته بولا که ګجاعں آینه پاک ساتع! سته مښ بیلو بعزه دی آینه چوع پنور ګندګیسته وجه مښ پیدا بوتت. که ګه جسته که تی می آینه چوع پنور لسته ساتی سته دیوګں وچپولستی دولت مښ ایپار بوتی کودیوم کوسته بیلوک اویج اسه که ګجاعں میلون ته سکال پر مع اله مکتب ته جه پوهنتون ته یتته امنه درس ویلله دی آینه چوع پنورں بیلوک سکال تاثیر وا اسه که آینه که آینه چوع پنورں ډګر هواسته میوک دمله کناه اسه امنه کناسته وجه مښ جای دی شنکراء بوته سورارته منچاں ته اړه بعزه دی آینه ډګر هواسته ایکی مښ پیدا بوته اشترک آینه کابل ښارتں نفوس سکال بیسته مښ باګ یا (باغات) نه اسسته مښ کابل ښار ډګر هوا مښ میوک میوک بیسته اسه هر منچے پلوګوسته  اویج اسه، یاسته امه ته جه ورں جای ته کنڃک تیسته دیوګں وچپولستی کودیوم کوسته بولا.

 که ګه جسته که تی چوع پنور شته وا ار ته اسه آینه ایسته وجه سوندی شوه لتریسته اوبجےک په میوک یته، که آینه چوع پنور پاک نه بوستعں وجه مښ ګول تں بعزه دی سکال بوته که ګه جسته که تی جهانی صحت سته سازمان اوکښاں بی ته ستی اشترک ویک صحت دیوګں بیلوک ایکی مښ کودیوم کوتته، که ګجاعں آینه صحت سته باره ته آینه سازمان پارسته امګی غریب ګوله ته بیلوک سکال ټنکه کومک ایی آینه سازمان صحت جه پوتتی چوع پنور لسته که تی ساتیی سته دیوګں آینه سازمان پارسته امګی غریب جه کله وا ګوله تں کومک بوتت.

 انسان یاسته اوبجیک ته چوع پنورں لسته ساتیی سته دیوګں ابل کوله که ګجاعں ال ننوعیں آو ال نعمت پیدا کعه سته اسه آینه آو سته ایکی ته چوع پنور ایپاسته دیوګں کودیوم کں سته بوته که ګه جسته که تی ایموسته ګول تں اړه اله ښارتں چوع پنور لسته نه ساتعه سته مښ هوادی بیلوک ډګر اسه اړه آینه ډګر هواسته آینه ډګر هواسته ایکی بیلوک ګول وعیں بعزه مښ میوک بوستعں سبب بوته که ګه جسته که تی می کناه بیلوک فایدویي اسه امنه کناه هر ډګر هواسته میوک دمه ته که ګجاعں کیته جای ته کناه چاک بیبه ایکی جای ته بیلوک منچےدی حیونات دی سکال بعزه مښ میوک میوک بوتت.

 کنا انسانان سته جه حیونات سته اوبجےک دیوګں ال ننو عیں نعمت پیدا که عسته که ګه جسته که تی می چوع پنور ډګر هواسته میوک دمه ته ګه جسته ورں انسانان سته جه حیونات سته اوبجےک دیوګں بیلوک فایدو پوعواته که ګه جسته که تی می ښار سوندی سته شریک امه پاکی جه صفا ساتیی سته هر منچاں پوڅوع ایچل اسه هر منچی دی یاسته امه ته ابل که تی کنا تیسته جه پوتتی پاکی ساتعسته مښ ایکی جای ته ښنکیراسته بوته سورارته کناښارتں ډګر هوا سته میوک دمه ته که ګجاعں هر منچے پوڅوع لازم اسه امه ته اتوع کناه تیله ښار سوندی سته امه اسه آینه امه ساتیی سته دیوګں هر منچے وچپولستی کودیوم کوله ښار پاک نه ساتعسته صورت ته ایکی هواته سته کیوع کیوع بعزه پیدا بوتت.

 چوع پنورں  ډګر بوستعں مښ انسان مښ پوتتی حیوانات سته اوبجےک دی ډګر مښ میوک میوک کوته دولت آینه آینه باره ته عوام منچاں دیوګں عام زعاں سته ته اویج اسه چوع پنور هر جای ته ګنده ګی الیسیه سته مښ که ګه جسته ورں کودیوم ته ستی یاسته شوه ساتي سته بولا. آینه چوع پنوی جای لسته ساتی سته سوندی ګول وعیں منچاں دوشت ایپار که تی کودیوم کوسته بولا.

 که ګه جسته که تی می ا نیا ا تکیا را ش کوته مش با پعسکره وار ا لعسته وعسته بوتته ا منه زیول میزل ا نیا را تکیا ر چوع پنور ا ړه لا سته ته ګولا منچاں فکر کعبا چوع پنور پا ک بوسته سبب بوته سورا رته ا یموسته ګول وعیں منچا ں سته ا وبجےک لسته ا یکی مښ په میو ک یته که ګجا عں ا یموسته ګول ته بیلوک ګول وعیں منچےد ی آ ینه چوع پنور ګند ه ګی ا ړه لا سته جه پوتتی ګول ته فا بریکه جه حما م ګه جسته ورں هوا ډ ګر مښ میوک کوله لتری ښا ر ته کیته جا ی ته دی ا یپا سته بګانه لسته که ووشتیک کوسته بولا.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button