نورستانی

 چـټه کولی پمیج ستعںګاسته څنګں سته بتات اسه

چټه کولی لترے وریاسته جے ایکی لترے تعں کودیوم اونګں سته مښ کی ډګروارپمیوک ا‎څله ای کی که څنګں لسته که زعں تت اینه بګانه اینه وری ولں بتمیش کی ګول تں چټه کولی لتری وریاله پټوریک ایکی ډګری لتری تں اتیوں ګتی عمه(معتاد) بوته.

چټه کولی لترے وریاسته جے ایکی لترے تعں کودیوم اونګں سته مښ کی ډګروارپمیوک ا‎څله ای کی که څنګں لسته که زعں تت اینه بګانه اینه وری ولں بتمیش کی ګول تں چټه کولی لتری وریاله پټوریک ایکی ډګری لتری تں اتیوں ګتی عمه(معتاد) بوته.

اعتیاد کی لتری اسه باسته سته پوګعمیں بعزه اسه چه ایکه تں تتی جیت کنں جه سوره روانی جه روحی بټه تں منچی نه اترں مښ میوکه میوک بوته چه ایکه تں تتی پوګعمیں لتری جه اره وارسته بټه تں  دی بیوک نه اترں مښ میوکں میوک بوته. ایکه تں تتی بلیوک رال منچی پوګعمیں سوره منچاں سته اچیں تعں ویں اته اموسته ګنوا وارجه پله وارکی اسه باسته تع دی دوی دره ته. ایکه اعتیاد کی اسه اوجوپچوعه چټه کولی لتری تں تتی منچی اتیوں اته .بلیوک ډګرښګین بول وری اینه اسه کی ایکه ډګری لتری ایموسته ګول تں بلیوک سکال بیسه ایکه تں تتی ایموسته سکال بګعیں دمتال لیلیواک سه سی ته کی بلیوک لیلیوئیک دی آیکی ډګروارکی! اعتیادمښ میوکه میوک ای .ایکه اعتیاد کی اسه با ایموسته ګول وعیں تں مصیبت جه بلیوک ډګروارمښ پمیوک ایسه آجیک ډګروارایکه تں ای اچاک دی پولسه تی ایموسته آړه زعں له جه وله له ګول وعیں دی ایکه ډګروارتں اتیوں ګوسته ای. اینه ایموسته څنګں ګول وعیں سته بتات اسه کی امکی اعتیادتں اتیوں ګوستاں لسته که اوښه کره تی امکیاں ایکه ډګروارتعں لساسته بټه تں لسته که مته نه کعاں ابل کوله کدی کعبا ایکه سته ډګروار پنع سته منچی معتاد منچی مښ می ګټں نه ګوسه بلکه ایکه سته ډګرواردری دری څنګں ګول وعیں تں پپعم اته.

 شترک ایموسته ګول تں اوجوپچوعه تره ملیوک تع پولسه تی لیلیواک جه لیلیوئیک سه سیں کلی ایکه اعتیاد سته ډګرواراتیوں ګوسته ای چه ایکه بلیوک ال ودعیک وارایموسته ګول وعیں کں اسه چه ګجیک وڅاترشتوا ملیون پمیج تره ملیون تع پولسه تی پنع چټه کولی لتری سته اعتیاد تں اتیوں ګوسته ای سوره ایکه مښ په تتی آړه ورں دی کی اعتیاد ای کی فیس بک، انټرنیټ  جه ورں دی آړه سوره ډګروارایموسته ګول وعیں بلیوک اونګته وتعه وارسته سبب بوتت.

تریاک: تریاک کی اسه باسته بلیوک کویں ستع چټه کولی لتری بګانه وریاسته بولی اسه اینه یوس کی اسه باسته ۲۵۰۰سه کویں مدیترانه سته بدنشیں بی اشی سته بولی اسی ایکه ډګری لتری سته وریاسته تاریخ تں اوش کعبا ګاتی ۵۰۰۰سه تں ویک وریاسته بوته کی که وعسته بیسه. ایکه یوس کں امکی کویں سته منچی ښاتیالی جه غم مښټه والی یوس نام تاته تی ایکه لتری وریال اسی.

امکی کویں سته آړه ستوری تں ایکه لتری سته نام اتکی اوسته بیسه چه هومرنام وا ستوری تں وعسته بوته. ایکه تریاک سته کناں تع چه پړوک وټله تی یکه تع کی بوڃه نوکسی باسته تع کیوع کیوع لتری کی افیون اپین جه اچاک دی پولسه تی پوډردی ایکه تع بدویی اشی سته بوته. ایکی تریاک سته کی موادچه کی نوکسه تت با امکی دی بلیوک کیوع کیوع ای چه شترک ویک ۲۵قسم بدشره وریاسته بوتت امکی آجیک ایکه لتری سته نام مښ وریاسته بوتت. ایکی چټه کولی لتری وریاسته کیوع کیوع ډګروارسته سبب بوته اینه بګانه لسته اینه بولا کی ایکی ډګری لتری تعں یاسته شوں لسته که بدیوع کوسته بولا. چے دلکیں ګرجاردی ګول وعیں تں اکعه نه وه ییں اڅله باربوتی امکیاںسته اوبجیک تں پوت ګیټ بوسته نه بولا.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button