پشه یی

چاڼ لېموینا نپیی

چاڼ او شوتلا لیمو اسیدي خواصنا داریک پلا ضد عفوني سن، اگه مسافرت دنه ورگېس پاکگرستا سره شک دارا تې، بتابیا اي لیمو کوچیی وې انخول رکمېدې بتا بیا گه مکروبېلا منجای پن. اېته جنېلا گه جاننستا لاغر کدن اگه جوم تلن ایی اېک دې پوړا لیمو ی ورگې پلا اکټو کدن او اِندکو بن به ملتنا وې تا پېشین جا اوه تا نه بگا او اېمي پلا تیا گوس او چربي اودای به چوټني پېدا کیا.

محمد جاوید

چاڼ او شوتلا لیمو اسیدي خواصنا داریک پلا ضد عفوني سن، اگه مسافرت دنه ورگېس پاکگرستا سره شک دارا تې، بتابیا اي لیمو کوچیی وې انخول رکمېدې بتا بیا گه مکروبېلا منجای پن. اېته جنېلا گه جاننستا لاغر کدن اگه جوم تلن ایی اېک دې پوړا لیمو ی ورگې پلا اکټو کدن او اِندکو بن به ملتنا وې تا پېشین جا اوه تا نه بگا او اېمي پلا تیا گوس او چربي اودای به چوټني پېدا کیا.

لگ لاوني خاترې لیمو جمه دې بکار دارو سې، چایېس اي قاشق لیمو ې اي گلاس ورگې کوچه خالي کدا او غړغړا کدا لگ لاونيو تیا بیی بې. ناست بند بني خاترې به بو نپووتا سې اگه کاو تکي لیموس ورگي نستېس گلاینستا کوچه وې نستېس بنگرستا اودای چوټني پېدا کاکو. معدا او روداینا لاوني خاترې اي گلاس ورگ او اي اندازا بنې کوچه ملېن گورې او استراحت دي اي ساعت پوړا ادن. ناستېدې آشېس نېکي یا خون بیني خاترې بو نپووتا سې اندکو مالوچې لیموس ورگستا کوچه آتولېن گورې او نسته جادا اشه تیا تستې. اگه اېمه وړې کوچه پېلا رنگ ټاپا او یا کوجېنا تې جمه دې بکار دارو لیمو او لون سې سه انخول گه لیموس ورگي او اي اندازا لون اي ورې پلا اکټو کېن گورې او اوچېن بوا جایه ماهن گورې. آستېس پوستستا خاترې گلیسرین او لیمو تیا بو بکار تې، گلیسرین او لیمو مساوي اندازایدې اي وري پلا اکټو بې او یان آستنستا ماهدن تاردا گه استنستو پوسته کووار نازک بگا. ایمېنده زکام ناسازي اودای دوره درېني هدفېدې تانک استنستو لیمویدې چرپ کدا لیموینا ورگستا بکي گرداینا وړنستا به منجای نېيي.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button