نورستانی

پشاورپنمچ اموں(مسجد) بم وټلاسته اسلامی امارت پارستعں بعسته با

   افغانستان اسلامی امارت دلوماس سته دوڅ بولی واس تںپشاورپولیس سته نمچ اموں تں نشتروی صف تں بم وټلاسته کودیوم ووښچه تی بعسه تی ایکی کودیوم ګول وعیں کں ټکیول سته سبب دی ڃمه یا. 

   افغانستان اسلامی امارت دلوماس سته دوڅ بولی واس تںپشاورپولیس سته نمچ اموں تں نشتروی صف تں بم وټلاسته کودیوم ووښچه تی بعسه تی ایکی کودیوم ګول وعیں کں ټکیول سته سبب دی ڃمه یا.

   بره پیوه وزارت سته مطبوعاتی دفترپارستعں ګاش کوں تں ایسه: بلیوک ټکیول وارمښ اینه ښوپښوبدویی اشیا کی!اینه درے ولتں پاکستان پشاوربدنشیں پولیس سته نمچ اموں تں اتیوعں نماچ کولاں پمیج اماچ امومښ  په تتی ګټی بم امومښ ارنګں وټله یسته تں تتی سکال بګعیں منی باپڅابه سوره آړه سکال بګعیں پعرسته(زخمی) کی که.

    افغانستان اسلامی امارت اودره سه سیں سته کودیوم چےاتکی ال ننوعیں سته عبادت کوله منچی پترں تعسته ای سکال منچاں سته معسته سوره سکال بګعیں پعرسته بوں سته سبب بیسه ووښچه تی بعسه تی ایکی کودیوم اسلام سته مقدس دین سته تعلیمات تعں بدیوع ڃماسته بیسه. افغانستان اسلامی امارت سته بره پیوه وزارت ایکی ډوبوں تں شهید بیستاں کں جنت سوره پعاربیستاں کں لسته که وښوارسته شتان کوته.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button