نورستانی

پرمعاں نام تسته

ایموسته نورستانی ګول وعیں بلیوک کویں ستعں کیوع کیوع بټه تں امشیں سته چیره یی واروابوتی اوبجیک کعسه، ایموسته نورستان ګول وعیں امشیں سته اوبجیک تں سکال ګنوا وارمښ اتج بں کعسه امکی چارجے فرهنګ تعں چے ایموسته نورستان ګول وعیں وا اسی اودی امکی کویں سته له یی له یی چارتعں پرمعاں نام تسته اسه، کی ګول تں پموکوسته پرمعں بیبا سته ولتں ایموسته ګول وعیں سته  چاراینه بول اسی کی! سته امه وعیں تعں او جکوع چے سکال تجربه وای سوره سه تں اولں ګه ییسته په امواڅـسته مښ اتکی پرمعں نشتروی  اموسته چوک لسته که دره تی شته کتی پرمعں انه والی اسی، اتکی ستعں سته پرمعں په څه (مړه) بیبا سته پرمعں سته تاتس تں په ګاتی ګاتی نسل تں پلوع کچی اچاک نام وا بیباسته تں په ګاتی سته پرمعں سته نام تلی اسی.

کی ولتں سته پرمعں پیدابیسته جوک بیبا ستا ناعس تں په ګاتی نام تلی اسی. ډربوں وری اینه بول اسی سته پرمعں تں چوک اتوکڅه تی مړه تں تاتس پارستاں سوره جوک تں ناعس پارستاں نام ته تتی اموسته چوک سته پرمعں اشی تں اتوکڅالی اسی ګجی منچےسته نام تں کدی ګجی جکوعا سته نام توں سته چوک پیسته اوکښه یی باسته ولتں امکیاں سته نام تلی اسی. کی ولتں پرمعں نام تعسته پتیارژوه ل بیا سکال ژول بیباسته سته نام تں اثرڃمه تی سته پرمعں سته نام می بدل کول اسی سته ورنام تل اسی، نویی نام تسته دی ګجاں عادی جے ساده نه بول اسی، ایکی کودیوم کں دی چیره تی په ګاتی ګعم وری وری کتی سوره کچی ښآع مه تی سوره کدی سکال بګعیں منچاں پرنګساسته مښ بولی.

دیوبولی نام ته تں تں دی اولں ګه ییسته جکوع اچی پول ګوم پول دمں تی امکیاں اونام ته تتی انګوں تں په ییں اتلالی اسی، کی ولتں ګجی پول نام ته تتی انګوں تں په ییں اتلاسته مښ ټیپ ټپیپ چپی باسته ولتں آسته ټیپ چپی ولتں اونګته نام سته پرمعں تں تل اسی.

کویی کویی اپه موں ایار نام چی پرمعاں تں بیبا جوک کدی په څـه (مړه) دیوتره نام تں وابیباسته ولتں امکیاں نام مښ په تتی ورلقب مښ نام تل اسی کی! احمد نام مښ په موں اتوں چی ماچ تںویک بیبا سته ولتں جیښټ احمد مجمه احمد کعښته احمد.    آجست کتی می سونیک نام وای بیبا جیښټ سونیک مجمی سونیک جےکعښتی سونیک نام مښ چیراسته بول اسی. ایموسته نورستانی ګول وعیز سته چارتعں اینه دی اسی چے اګعام تں کدی امه وعیں تں چی ماچ ایار نام وا بیبا امکی لسته که زعں سته بوله کی که امکیاں سته نام تں امکیاں سته تاتس نام دی تل اسی کی! ګعام تں دیوماچ کبیر نام وا چی ماچ بیا سته ولتں امکیاں سته نام تعں امکیاں سته تاتعس سته نام تله اسی، اکبره کبیر کدی داد محمد کبیر (کبیربن اکبر کبیربن داد محمد) اینه مښ امکیاں سته نام تسته منچی دی لسته که زعں له اسی چے اینه نام تعسته کچی اسه کی که.

اجست ایموسته نورستانی ګول وعیں تں کویں چاربول اسی چےزعں سته بګانه امکیاں تعں کودیوم اونګل اسی له یی ښګین بوله مښ ایموسته نورستانی ګول وعیں آړه امکی له یی له یی چارشترک دی ایموسته ګول وعیں تں وعسته بوتت. اینه تعں اینه وری لسته که پوعوانه بوته ایموسته نورستانی ګول بلیوک کویں ستعں امشیں سته چیره یی واروا ای بلیوک لسته که پاوګعمیں له یی نام مښ اوبجیک کعسه. ایموسته ګول وعیں اړواربا اچاک دی لسته که زعں سته بولا کی که سته منچے تاتس مښ په تتی سته وا س دی که نام تسته بوله اسی کی! ګنه وکیله صفر(صفربن وکیل بن ګنه) آجست کتی جکوع بیبا ستا دی ناعس مښ په تتی وییس (نام مادرکلان) سته نام ته تتی ولاسته بلی اسی کی! ګوم ارییں وسی سونیک (سونیک بنت وسی بنت ګوم ارییں.)

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button