نورستانی

پاکستان کی وری وا اسه با پمیوکونشیتی وری وله لا

افغانستان اسلامی امارت سته بره پیوه وزیر اینه درے ولتں پاکستان ګول سته بره پیوه وزیرسته وری بګانه چےایکے مونیخ سته ګعم ورے تں وری وله تں تں افغانستان بګانه آړه وری پمیوک اوعسته ای چے امکی وری نه وپسنل اسه ګتی ورں پمیوکو ولسته بوله.

باخترسته ښوپعله تں ګجیکو: پاکستان ګو لسته بره پیوه وزیر مونیخ سته امنیتی ګعم وری تں وری وله تں تں کاربا ښم لات بګانه کی پوت ګیت بوں ای با امکیاں ایموست ګول تں ولوشے اینه بګانه امشیں سته پلچلی ووشتیک جےشتان بګانه چے امکیاں تعں وعں سته بوتت لسته نه اسه بلکه کی اینه بګانه کودیوم اسه باسته کی لسته پاچیں نه اتت.

 کی وری چے ایکی ګعم وری تں افغانستان سته امکی اته دمی ټنګاں پعسته سوره ګول تں لتری سته بټه تں دویی سناسته کی وری ولسته بیسته ای باامکی امشیں سته جای تں لسته ای، افغانستان سته حکومت اینه اجازه کونه پعته کی ایموسته ګول تں اتیوعں سته وری بګانه ورګول مښ نشتی وری وله له! بلکه ایموسته ګول ښه یی واستوک مښ نشتی ګول تں ښم لات وری بوتت نیں لتری سته وری بټه تں بوتت با امکی وری اوجوپچوعه پمیوکونشتی افغانستان سته حکومت مښ وری پټه له ورګول تں اسه دمے سته بامریک که منچاں سته معشته نه نشیله. ایموسته ګول مښ کی وری وا ای با ایمومښ نشتی وری وله له کی که پاکستان ګول تعں شتان کعا.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button