نورستانی

پاچترماس زره بعزاں سته ماس اسه  

ایموسته مسلمان ګول وعیں اینه پاچتر(روزه) ماس بلیوک تلول مښ پوکڅله ای کی کوپعاڅلی کی که؟ کدی کعبا اینه ماس تں امکی لسته که زعں تت چے ال ننوعیں سته عبادت سورماس تعں چی پریک سکال ثواب پعسته بوتت کی که. کدی کعبا اینه ماس کی اوجوپچوعه(مکمل) پوړه تی رحمت جے شیشیک وارسته  سوره ایکے مښ په تتی خیرجے برکت سته ماس اسه کی که دی زعں له ای.

            اینه ماس تں منچاں سته درجه سوره ال ننوعیں پمیوکوم مسلمان ګول وعیں سته لے نام امکیاں مښ په تتی اینه ماس سته پاچترتں تتی منچاں سته اوبال جے دوښواردی ټوک بوسته ماس اسه کی که امکی زعں تت، اینه بګانه اینه پآچترماس اڅلے بلیوک تلول مښ پوکڅتی بول ای. ایکی ماس سته لے واراو دیوکتی ګعں سته بیبا امکی ګعں دی نه ال ای نه دی امکیاں سته ثواب کچی اتوتیاں بتت، کدی کعبا امکیاں سته ثواب ال ننوعیں اموچیت تں پعل اسه سوره بلیوک سکال اوتاوارمسلمان ګول وعیں تں اینه ماس تں بدویی اڅل اسه. اینه ماس تں ال ننوعیں بلیوک سکال رحمت سته جے مغفرت سته دو اتوکښه تی نچه یی سته بول ای چے امکی طاعات جے عبادات مښ لسته که مسلمان منچی ابل کوتت امشیں سته اڅلی تں ولتں امکی رحمت سته دو تں بلیوک اسانی مښ اتواله چے سته لسته که اینه ماس تں پاچترسته کی حق اسه باسته لسته که اداکعسته بولا.

 اینه ماس تں عبادات ته بلیوک سکال ای اینه دی لسته که زعں سته بولا کی امکی عبادات تں څنګں تعں لے عبادت کی اسه باسته ورں تں لے وارپعواسته اسه. کدی کعبا لے ښواواله محمدصلی الله علیه وسلم ګجیکو:(خیرالناس من ینفع الناس) منچاں تعں لے منچی استه اسه کچی منچاں تں لے وارپعواته با. اچاک دی پولسه تی اینه پاچترماس تں پاچترمښ په تتی ورں مسلمان منچاں مښ دویی سناں سته سوره کیوع کیوع بټه تں امکیاں مښ اوبجیک تں لے وارسته بټه تں امکیاں مښ امکیاں سته کودیوم تں عکه(شانه) پوکڅه تی منچاں مښ لسته که دویی سناں سته اچاک دی سکال لے وارتعں اسه. اینه پاچترماس تں مسلمان منچی او سوره مښ لسته که کیوع کیوع بټه تں دویی سناں سته سکال وام دی بدویی اشی تت کدی کعبا رمضان ماس  کں ایموسته لے ښواوله محمد صلی الله علیه وسلم ګجیکو: (شهرالمواساة) اینه اوسوره مښ لسته که دوی سناں سته ماس اسه کی که.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button