نورستانی

ویره او اڅله علم مښ ښنګره تی برں کوسته بوله

ډګرښګین بوله مښ ایموسته ګول تں شترک کښعں کتی۵۴سه ګولتں کله جے کره کرا سوره ایموسته ګول وعیں تں کله سته انګوں جے لویی باس واس پوګوسکال کتی پمیوک اڅته اینه تں تتی ایموسته ګول تں کی اوبجیک سته لے واراسه باسته یاچاکں کښعں بوم اته ، ایکی کله تں تتی نشتروی ته څنګں ګول وعیں اوجوپچوعه نه اترں وارمښ میوکں میوک بوتت سوره دیوبولی بَټه ایکی کله کی ډګرواراسه باسته اوجوپچوعه ایموسته ویره اواڅله کوعاں تں سکال ډګروارسته سبب بوته ، کدی کعبا؟

ایکی کله تں تتی امکی نه بتت کی امشیں سته اڅلی ولتں سته کی لے واراسه باسته تں پعاله اتکی ایکی لیوارکی اسه باسته اره وارمښ جے لسته که اوښام وارمښ اوبجیک کوسته مښ پمیوک اڅله اسه چے کی ولتں امکی لتری پمیوکو بیبا ،

 ډګرښګین بوله مښ ایموسته اینه وام امکی کودیوم لسته که پمیوک ګاسته بګانه ایموسته ویره اواڅله کوعاں کں امکی اسانی وعسته نه بوتت نه دی ایموسته ګول تں ویره اواڅله کوعاں کں اینه کله تں تتی امکیاں سته پښه سته جے اوبجاسته پوت تں کی لیوارسته کودیوم پمیوک اله وعسته بوتت ، بدشره امکی منچی اوریاسته پوت تں پاراله ای ګجی تات بعاں سته کوعں سته کلی پرمعں اسں ستعں لسته که علم جے مکتب سوره قلم سته زعں سته مښ عمه کتی اوبجے سته بیبا ، ایموسته ګول تں کښعں کتی۴۵کله تں تتی امکی څنګں مکتب سته جے قلم سته برکت تعں ایموسته ویره اواڅله کوعاں کلی محروم ای . اینه بګانه کی ایموسته ګول تں اینه کله تں تتی پرمعں چوک تں ویک بډګره اتیوں ګوسته ای کی که بره پیوه سته آړه موسسں اینه بګانه تحقیق کتی آړه ولایات تں پرمعاں ستعں کوده یسته ای کی شا اینه ګول تں کی اونګته وتعه وارمښ میوکں میوک اسعں کی که ؟ امکی تحقیق کتی اوجوتعسته تعں اینه وری پوعوانه بیسه کی!کی ګول سته مرکز کابل جےآړه ولایات تں تحقیق کوسته مښ کی ! کی چوک تںویک اوتا موټه واراحساس کوتعں کی که اتکی امکیاں تعں کښعں کتی کی!

پوڅه ۱۰۰٪۹۰امه وعیں تعں کی امکیاں سته نوں تاتعسں اینه وری وله یسته ای کی ایموسته ګول تں کله تں تتی کی ډګروارپمیوک ایسه باسته بګانه کابل مرکزتں ۶۵٪ تں ویک منچاں سته نظروګسته بیسه چےاتکی سکال کتی ایموسته ګول تں پرمعاں سته اڅلے بګانه سکال ناراحتی بګانه برولسی سته ای ،۳۹٪تں ویک نوں تاتعس کلی اینه وری وله تت کی پرمعں ایموسته ګول تں کله وعں تی سوره آړه ډوبوں مښ میوکه میوک بوتی امکیاں سته روحیه نشیں ګتی امشیں شوں می نشی تت کی که.

 ۴۸٪اینه پتیان وا ای کی ایموسته پرمعں ودعله جے ناراحتی وار وابوتی اوبجیک کوتت سکال کتی امشیں سته شوں بګانه ودعیک احساس کوتت اینه تں تتی امکیاں سته روانی حالت یاچاکں نشیں اته کی که . کله تں تتی ګول تں سکال بګعیں مکتب سته دو دی وکښاسته بیسته ای سوره سوره امکیاں پښه تی اوبجیک سته بټه تں بلیوک سکال نه اترں وارسته سبب دی بیسه کی که پتیان پوعوانه کعسه .افغانستان اتیوعں کله تں آړه مکاتب ته بلیوک کویں ستعں می امکیاں سته دو وکښآسته بیسه ، سوره آړه امکی ولایات تں چےاتکی مکاتب فعال اسی امکیاں تعں کی! ایموسته ګول تں سکال بګعیں مکت سته دوی کله تںتتی سوره سوره ورں دی نه اترں تں تتی مکتب سته دو وکښه تی ایموسته ویره اواڅله کوعاں کلی امکی بدنشیں وپسیله مکتب جے قلم سته لیوارتع بدیوع بوتی امشیں سته معنوی اره وارتعں بدیوع به اینه تں تتی امکیاں تں سکال کتی ډګروارسته پوت ښټاں ګیی. ګول وعیں اینه شتان وا ای کی ایموسته ګول تں ایموسته ویره اواڅله لیلیواک سه سیں اچاک دی پولسه تی امکی پرمع چے اینه وام تں بلیوک سکال نه اترں مښ میوکں میوک ای امکیاں کں به ګتی علمی بټه تں لسته که کودیوم کوسته بګانه سوره امکیاں په تتی ګول تں اره وارسته پوت ښټاسته بګانه دی ایموسته ګول وعیں کں کودیوم کوسته بګانه دی لسته که ابل کوسته بګانه دویی سناسته بولا کی که. کدی کعبا کویی دی امکی ګول وعیں چے علم تعں بدیوع ای با نه بل ای چےامشیں سته اڅلی ولتں تں لسته که کودیوم کوله. شترک افغانستان اسلامی امارت سته جیښټ وارمښ منچاں کں اچاک دی پولسه تی ویره اواڅله سه سیں کں لسته که دویی سناں مښ بتات لسته که پمیوک ګاله.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button