نورستانی

وښوار بګانه برں کارکوسته بولا

الننوعیں اموسته اشرف المخلوقات کں کیوع کیوع یش ښاع پیدا کتی امکیاں سته لی واربګانه دی لسته که منچی ښوکریسته ای. اینه ایمو انسان سته کودیوم اسه کی امکی لی وارسته پوت کی بوتت با امکیاں یاکں اتیوروک کتی لی وارسته پوت کی اسه باسته لسته که برں کارکتی  وښوارسته پوت لسته که یاکں ښتاں موچه ایکه مښ ایموسته دمتال لسته که اته دمی سته بولا. اینه لسته که زعسته بولا کی پکڅه تی بلیوک نه معیں وای پاچیں ګوا باسته بلیوک وښوارسته سبب بوته کی ایموسته وښ بتمیش اته مه موں.

بیش ښاع تع ادګویش ښاعں جے لی یوواں لی لی کژوچ جے ژله می ژله (شاک ) آی کدی کع با امکی سکال کیمیاوی مواد وی آی کی زره بعزه سه میوک دمتت کژوچ جے ژله می ژله کی ولتں لسته لی لی بیبا اچاک دی پولسه تی امکی مشاک پارلتری کی پوتاشیم وی بیبازره ادګوووپسسی سته دوی سناتت امکی لتری زره ادګوار جے لوی شته کوسته بګان سکال اویج بول ای کژوچ جے ژله می ژله کی پعه دراس مالټه اروزوی لیمو نارنج کیله هندوانه، زردک، آلوک، پټینکل، ادری مرچ، نخود، جے ادری کښی ی وریاسته تع بژاع استه نه بولا.

 کدی کع با ډاکترں کلی کی زره تحقیق کوسته مښ امکی اینه نتیجے تں پریسته آی کی ګرجار ترشتوا پلنګه ژله می ژله جے کژوچ وری با امکی زره بعزه کښع کوتت کدی زره بع سته میوک دمتت اینه وری دی ببدی اوں ایچل اسه لی ولتں کژوچ جے ژله می ژله وریاسته بیبا لسته که دره تی شته که پاک که وریاسته بوله. امکیاں لسته که درسته پتیار امکی چیک وی کژوچ جے ژله می ژله سه چیکیں بوسته بوله کی ( بادرنګ، پعه څرں ) امنی کتری لسه کی سه چیکیں بوسته بوله کدی کع با امکی کژوچ جیک سکال ویټامین وابول آی کی ولتں چیک اوچره تی اتله لی با امکیاں سته خاصیت بیلوک کښع بوته آګجاع می منچی که ایچل اسه کی زره ادګوا نچاسته بګان ارواس تں ژله می ژله جے کژوچ تع کودیوم اونګه لا امکیاں وریالا ایکی مښ منچی بتت کی زره سته ادګوار بدوی اشیله.

ایموسته ګول وعیں اینه تں دی لسته که پورجیله کی لتری وښوارسته دویی سناله بیبا سته حدجے ویں تع پوپاتی وریاسته نه بولے  چه پلنګں تی ورں ډګراسته سبب بوله ای.

 اینه دی نه پمښټه سته بولا کی ایموسته بشری اوګعماں کں کی الننوعیں لتری یوسته جے پیسته کں پیداکعسته ای با امکی څنګں لی وارسته دویی سنال ای ایکه مښ په تتی لسته که وښوارجے ګنوا وارسته پوت تں دی امکی لسته که دویی سناتت. کی وری چه نه پمښټه بولا با سته اینه اسه کی امکی لتری وریاسته بوتت با امکیاں تں ویںتع پوپاتسته جے سوره امکیاں لی سکال که یوسته مښ کی ولتں سکال کتی یعں با کیوع کیوع ډګروارسته سبب دی بول ای. اینه لسته که زعسته بولا کی امکی لتری چی وریاسته بول ای با امکی لسته که اندازه کتی وریاسته بوله سال وری با لی لتری دی اوښی وارسته سبب پلنګل ای.

دموک وعیں عبدالرزاق

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button