ګزارش

وزارت فوایدعامه با امکانات کم دستآوردهای مهم دارد

طی یک کنفرانس رسمی  گزارش دهی حکومت به ملت که در مرکزاطلاعات و رسانه های حکومتی با حضور داشت مسئولین  این وزارت هریک: الحاج مولوی عبدالکریم فاتح؛ معین تخنیکی،زمان الدین حبیبی؛رئیس تدارکات،انجنیرذبیح الله نادری؛ رئیس تضمین کیفیت پروژه ها، انجنیر علی مرجان احمدیان رئیس مدیریت پروژه های وزارت فواید عامه  ونماینده های رسانه های روز دوشنبه سال روان دایرشد.

در ابتداء الحاج مولوی عبدالکریم فاتح معین تخنیکی وزارت فواید عامه گفت: وزارت فوایدعامه ا.ا.ا به عنوان سکتور مهم زیربنایی کشور همواره برای حفظ و نگهداری دارایی های میلیونی سرک و ساخت و ساز سرک ها و شاهراه های ملی و منطقوی سعی و تلاش ورزیده است .

وی افزود: وزارت فوایدعامه در جریان یکسال توانسته است که کار ترمیم و باز سازی سرک های مهم ملی و شاهراه های عمومی کشور را که راه ترانزیت و بنادر تجارتی و حلقه وصل کشور با کشورهای همسایه و منطقه و حلقه وصل صفحات شمال با مرکز و جنوب و جنوب غرب با مرکز و شمال می باشند را در بخش های مختلف ۷۸۱.۸ کیلومتر سرک را آغاز نموده است که می توان از شاهراه سالنگها تحت دو لات و شاهراه عمومی کابل – کندهار، تحت 7 لات و سرک  کندهار- ارزگان و ارزگان – دهراوت به طول 170 کیلومتر که شمال را به کندهار وصل می نماید نامبرد.

 آقای فاتح علاوه کرد:  در سال 1444 در بخش ها و ولایات مختلف کشور به طول 527.8 کیلومتر سرک سروی، 209 کیلومتر سرک دیزاین آن تکمیل ودر بخش پل ها636.7 متر پل سروی و دیزاین و 1450 متر دیوار استنادی توسط منابع و ظرفیت های تخنیکی وزارت فوایدعامه با مصارف کم تکمیل گردیده است. همچنان در یکسال گذشته از طرف وزارت فوایدعامه به تعداد(125) پروژه ساختمانی، حفظ و مراقبتی، اجناس و خدمات غیرمشورتی در (34) ولایت بشمول مرکز و سالنگ ها به ارزش مجموعی 421123804 افغانی تطبیق و اجرا گردیده است. که حداقل از طریق تطبیق پروژه های متذکره برای تعداد (10000) نفر مستقیماً زمینه کاریابی فراهم و بیشتر از صدها هزار نفر از آن مستفید و بهره مند شده اند.

معین مسلکی وتخنیکی بیان داشت:  ترمیم و بازسازی و بهره برداری پل باغ کندهار در مسیر شاهراه عمومی کندهار-هرات  به طول 153 متر با هزینه 400000 هزار دالر امریکایی، آغاز کار باقیمانده پل 300 متره آهن کانکریتی منقطه سرشیله ولایت نیمروز، بازسازی پل بسکی ولایت زابل. به همین ترتیب مدیریت و تنظیم شروع کار سرک میل 78 جادۀ شیخ ابونصر فراهی ولایت فراه، این سرک 117 کیلومتر طول دارد، کار آن در دو بخش به طول های 34 کیلومتر و 23 کیلومتر هم اکنون جریان دارد. همچنان غرض تیست و تضمین کیفیت پروژه ها بخش لابراتوار وزارت فوایدعامه آزمایشات لابراتواری و تست مواد ساختمانی خویش را از 4 نوع به 40 نوع افزایش داده است که اکنون در لابراتوار وزارت فوایدعامه آزمایشات: قیر، سمینت، خاک، کانکریت، جغل، سنگ و سایر آزمایشات مواد ساختمانی صورت میگرد.

وی تأکید کرده گفت: به منظور جلوگیری و کنترول اضافه بار موتر های تناژ بلند و نگهداری و مراقبت دارایی های سرک در بخش های مختلف کشور از جمله تا فعلاً در (21) ولایت 41 ترازو فعال وجود دارد. چنانچه جهت کنترول و فعالیت دوامدار ترازوها در 24 باب تعمیر ترازو اعمار وبرای 42 پایه ترازو سیستم سولری فعال و تأمین گردیده است. به این اساس تخصصی و مسلکی سازی بست های وزارت فوایدعامه ، که به این منظور کمیت تشکیل وزارت فوایدعامه از (2185) بست درسال 1401 به (2637) بست افزایش و تشکیل آن منظور یافته، طوریکه همه بست های افزود شده در تشکیل انجنیران و کارگران فنی و ماهر می باشند. علاوه درجریان یک سال وزارت فوایدعامه برای تعداد (1576) تن کارکن مسلکی جدید التقرر استخدام و برای تعداد بیشتر از ( 10000) تن کارگر بصورت مستقیم از طریق تطبیق پروژه های انکشافی و حفظ و مراقبتی در مرکز و ولایات زمینه کار را فراهم ساخته است.

زمان الدین حبیبی؛رئیس تدارکات وزارت فواید عامه تفصیلی صحبت کرده گفت:  آغاز کار ترمیم و بازسازی سرک شاهراه عمومی کابل کندهار تحت 7 لات به ارزش به شرح ذیل می باشد. همچنان لات اول و لات سوم یعنی باز سازی سرک از ارغندی الی درانی به طول27 کیلومتر و ترمیم اساسی سرک از غزنی- مقر به طول 96 کیلومتر از بودجه انکشافی ا.ا.ا تمویل می شود طوریکه کار بازسازی 27 کیلومتر از ارغندی الی درانی ان شاء الله الی ختم سال مالی تکمیل می گردد و کار 96 کیلومتر، دو سال میعاد کاری داشته که 40 کیلومتر نظر به تعهد شرکت امسال و باقی مانده پروژه درسال آِینده تکمیل خواهد شد.  به ترتیب لات دوم شاهراه کابل- کندهار از درانی- غزنی به طول 80 کیلومتر تحت دو بخش از محصول تولپلازا تمویل خواهد شد که در مسیر متذکره تعداد از پلچک ها تکمیل و تعداد در تحت کار می باشد و شرکت های مربوطه آمادگی های لازم را داشته والی ختم سال1402 هرکدام به نوبه خود حد اقل20 کیلومتر را تکمیل می نمایند. لات چهارم از( مقر- قلات)، پنجم( از قلات – شهرصفا) و لات ششم(شهر صفا -منجه) در بدل بهره برداری از معادن تمویل می شود.

آقای حبیبی بیان داشت:  شاهراه حیاتی سالنگ ها که صفحات شمال را با مرکز وصل و راه ترانزیتی می باشد، کار ترمیم و باز سازی تونل  وشاهراه سالنگ ها به طول80 کیلومتر تحت دو لات سالنگ شمالی و سالنگ جنوبی در بدل محصول تول پلازا  شروع شده است.  سرک کندهار-ارزگان- دهراود و خاکریز به طول170 کیلومتر که شمال کشور را به کندهار وصل می نماید در بدل معادن کار آن جریان دارد. هفت: سرک کندهار- دوراهی هلمند که سرک کندهار را به ولایات نیمروز و هلمند وصل می کند در بدل معادن کار آن جریان دارد. به تعداد(125) پروژه ساختمانی، حفظ و مراقبتی، اجناس و خدمات غیرمشورتی به ارزش مجموعی بیشتر از 421 میلیون افغانی در جریان یک سال تطبیق و اجرا گردیده است طوریکه شامل ترمیم و حفظ و مراقبت 288 کیلومتر سرک، 259 متر پل، 138  متر پلچک،100 متر معبر،3210 متر دیوارهای استنادی و 40 متر دیوار استنادی گبیونی شامل می باشد.  همچنان در نقاط آسیب پذیر 34 ولایت 12548 کیلومتر سرک روزمره به شکل دوامدار حفظ و مراقبت شده است. همین قسم درنقاط مختلف کشور در جریان زمستان گذشته 8500 کیلومتر سرک از برف پاک کاری که 6500 کیلومتر آن توسط ریاست های فوایدعامه ولایتی و 2000 کیلومتر آن طی(9) قرارداد با سکتور خصوصی قرارداد و برفپاکی صورت گرفته است.

 رئیس تدارکات افزود:  ترمیم و بازسازی  پل باغ کندهار در مسیر شاهراه عمومی کندهار-هرات  به طول153 متر با هزینه 400000 هزار دالر امریکایی،  پل 300 متره آهن کانکریتی منقطه سرشیله ولایت نیمروز که زرنج را با ولسوالی کینگ و زرنج مرکز نیمروز را بعد از ولسوالی کینگ به هرات وصل می نماید.300 مترطول، 11 متر عرض و340 متر سرک اسفالتی و400 متر دیوارهای محافظتی دارد. پل بسکی ولایت زابل با عرض8 متر و طول24 متر از طرف شرکت ترکی77 به ساخته شده است. به همین اساس کار سرک میل 78 جادۀ شیخ ابونصر فراهی به طول117 کیلومترکه 64 کیلومتر آن قبلاً باز سازی گردیده بود که کار در دو بخش به طول 34 کیلومتر وبخش چهارم به طول 23 کیلومتر جریان دارد، بندر شیخ ابونصر فراهی یکی از جمله بنادر تجارتی است که ایران را با کشور وصل می نماید. در سال 1444 در بخش ها و ولایات مختلف کشور به طول527.8 کیلومتر سرک سروی، 209 کیلومتر سرک دیزاین آن تکمیل ودر بخش پل ها636.7 متر پل سروی و دیزاین و 1450 متر دیوار استنادی توسط منابع و ظرفیت های تخنیکی وزارت فوایدعامه با مصارف کم تکمیل گردیده است. غرض تیست و تضمین کیفیت پروژه ها بخش لابراتوار وزارت فوایدعامه آزمایشات لابراتواری و تیست مواد ساختمانی خویش را  از 4 قسم به 40 قسم ارتقا داده است که اکنون در لابراتوار وزارت فوایدعامه آزمایشات: قیر، سمینت، خاک، کانکریت، جغل، سنگ و سایر آزمایشات مواد ساختمانی صورت میگرد.

 وی تصریح کرد: به منظور جلوگیری و کنترول اضافه بار موتر های تناژ بلند و نگهداری و مراقبت دارایی های سرک در بخش های مختلف کشور از جمله تا فعلاً در (21) ولایت 41 ترازو فعال وجود دارد. چنانچه جهت کنترول و فعالیت دوامدار ترازوها در 24 باب تعمیر ترازو اعمار وبرای 42 پایه ترازو سیستم سولری فعال و تأمین گردیده است.  تخصصی و مسلکی سازی بست های وزارت فوایدعامه ، که به این منظور کمیت تشکیل وزارت فوایدعامه از (2185) بست درسال 1401 به (2637) بست افزایش و تشکیل آن منظور یافته، طوریکه همه بست های افزود شده در تشکیل انجنیران و کارگران فنی و ماهر می باشند. درجریان یک سال وزارت فوایدعامه برای تعداد (1576) تن کارکن مسلکی جدید التقرر استخدام و برای تعداد بیشتر از ( 10000) تن کارگر بصورت مستقیم از طریق تطبیق پروژه های انکشافی و حفظ و مراقبتی در مرکز و ولایات زمینه کار را فراهم ساخته است. به منظور مسلکی سازی تشکیل کمیت تشکیل وزارت فوایدعامه از (2185) بست ازسال 1401 به (2637) بست درسال 1402 افزایش یافته است. درجریان یک سال وزارت فوایدعامه برای تعداد (1576) تن کارکن مسلکی جدید التقرر استخدام و برای تعداد (2500) تن مردم از طریق تطبیق پروژه های انکشافی و حفظ و مراقبتی در مرکز و ولایات زمینه کار را فراهم ساخته است.

آقای حبیبی در قسمت پلان فعالیت های آینده این وزارت تأکید کرده گفت: 1- تکمیل نمودن کار بازسازی 27 کیلومتر سرک شاهراه عمومی کابل کندهار( از ارغندی- درانی).2- ادامه دادن روند کار ترمیم و باز سازی کارسرک شاهراه عمومی کابل –کندهار مطابق پلان کاری وزارت و تکمیل نمودن کار ترمیم و بازسازی تمام پلچک های مسیر شاهراه متذکره.3- ادامه بخشیدن کار ترمیم و باز سازی تونل  وشاهراه سالنگ ها به طول80 کیلومتر تحت دو لات سالنگ شمالی و سالنگ جنوبی در بدل محصول تولپلازا  و تکمیل نمودن پروژه مذکور در میعاد میعنه.4- ادامه بخشیدن کار باز سازی سرک کندهار-ارزگان- دهراود و خاکریز به طول170 کیلومتر .5- ادامه کار سرک کندهار- دوراهی هلمند به طول 80 کیلومتر.6- تکمیل کارهای باقی مانده پروژه های ذیل:7- تکمیل کاری های باقیمانده پروژه لین دوم کابل لوگر به طول 24 کیلومتر.8- اعمار  سرک ولسوالی های قوشتیپه و درزاب ولایت جوزجان به طول 47 کیلومتر.9- تکمیل کارهای باقی مانده پروژه گردیز –زرمت از ختاوی الی تعمیر بازار زمت به طول 22 کیلومتر.10- تکمیل کارهای باقیمانده پروژه اعمامر و ساختمان سرک ولسوالی فرخار ورسج از کیلومتر0-15.   11- پلان تکمیل پروژه سرک حلقوی قیصار-لامان به طول 171 کیلومتر. 12پلان سروی و دیزاین سرک های مهم و عمده که از لحاظ اقتصادی به اولویت قراردارند. 13- تطبیق و تکمیل پروژه ها در بخش ترمیم و اسفالت شاهراه های عمومی، سرک های ولایتی و پل ها، پلچک ها، دیوارهای استنادی، اجناس و خدمات در طول سال 1445 مطابق پلان کاری وزارت.

با اینکه بعد از پیروزی ا.ا.ا دونرها از تمویل پروژه انکشافی و زیر بنایی  ابا ورزیده و افغانستان با یک سلسله تحریم ها و مشکلات اقتصادی مواجه گردید با آن هم با تدبیر عالی در همآهنگی با رهبری ا.ا.ا رهبری وزارت فوایدعامه با امکانات توانسته است که دستآوردهای مهم داشته باشد کم.

محمد رفیع تیموری

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button