بلوچی

واشنگتن پوست:کابلئ شاروالی گون کمین امکاناتان، شهرئ دروشما په براه کرتگیت

سترکه روچ نشتنئ گیشترکین رسانه و میډیا مدام به امارتئ ضلر و تاوانا هبر شنگ و تالان کننت، بلی ای گشتینا یکی شه همی رسانه‌ان دور شه سیاست و کلپی گریا، شه جوړ کنگئ کارا به امئ عزیزین وطنئ تها نمشتگیت.

سترکه روچ نشتنئ گیشترکین رسانه و میډیا مدام به امارتئ ضلر و تاوانا هبر شنگ و تالان کننت، بلی ای گشتینا یکی شه همی رسانه‌ان دور شه سیاست و کلپی گریا، شه جوړ کنگئ کارا به امئ عزیزین وطنئ تها نمشتگیت.

واشنگتن پوست به وتی یک روتاکی دیما لیکتگیت که اسلامیین امارت لوټیت کابلی دروشما به یک په براهین شاری بدل بکنت، ای روچتاک به کابلی جاور و حالتی باروا گشیت: اسلامیین امارتئ ذمه وار به جوړکنگئ کاران بُرزین پروگرام دارنت و شه آ ریسگا کابلئ شاروالیئ ذمه وار لوټنت کابلی شارا شه جنگ دیستگین دروشمی حالتا به نوکین و به براهین حالتی بدل بکننت و کچ و کاسی هم ایشانی پروگرام دیما شُتگنت.

همی ډول به واشنگتن پوستی روچتاکئ ریپوټا آتگیت که کابلئ  شاروالی یک صد و هشتاد پروژه‌آ دستئ چیرا داریت که کار آوانی سرا بنا بوته و شه آ ریسگا نهالئ نادینگ، وهدیگ و تاریخیین جاگهانی نوک کنگ و اصلین سړکانی جوړکنگئ کار همی انون رادگ انت که ایشانی هزینه کچ و کاسی ۹۰ میلیون دالر گشتگ بوتگیت.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button