نورستانی

واخان سته الی پوت اوجوپچوعه پوړاستوک بیسه

شال ګعام اوکښه تی ایپاسته وزارت سته ښه یی واستوک ګجیکو: واخان سته الی پوت سته کودیوم ۱۰۰٪۸۰بټه تں سته کودیوم پمیوک ګاسته بیسه، ایکی پوت تورں ولتں لسته که اوجوپچوعه پوړه تی ایپاسته مښ کودیوم اونګں سته بګانه سمعں وارکوسته بولا.

شال ګعام اوجوپچوعه ایپاسته وزارت سته ښه یی واستوک دیګعں! ایکی ایکی الی پوت سته کودیوم شترک بلیوک اچاک ووپسی نسه! بلیوک نوښټاں ایموسته ګول وعیں ایکی پوروژه  اوجوپچوعه بوسته بګانه له یی ښوپښوسنګں له. ایکی وزارت سته وری پعواله ګاش کوں تں اینه وری پمیوک تعا کی! ایکی پوت ایپه سته مښ اودیوګول پمیج پعیک جےوګئیک تں کی شترک سته آړه نه اترں وارای با امکی دی کښعں بوله کی که پتیان پوعوانه کعا.

  واخان سته پوت اوجوپچوعه دیوڅاودڅ (۵۰) کیلومیټر پوت اچی ماس کویں بزهای ګنبد بدنشیں ستعںګاتی چین سته ویں تں په تتی پعواسته بولی اسه کودیوم اوکښاسته بیسی شترک بلیوک نوښټاں ایکی پروژه سته کودیوم اوجوپچوعه پوړه تی کودیوم اونګں سته بګانه سمعں وارکں دی پوت ښټاں ګه ییسه. افغانستان آمنی دره یی ولتں ایموسته آړه اروشیں سته شترنګ وارتں تتی کیوع کیوع بټه تں اچاک دی پولسه تی ساده ګری سته بټه تں سکال نه اترں مښ میوکں میوک اسه چےاینه ګودیوم امکی نه اترں دی بلیوک کښعں بوله کی وشیک دی بوته.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button