بلوچی

هُروتئ جوړ کنگی ډول

بلوچانی جنین زاگ واریکش وزحمت کشین جنین زاگ انت وگس ولوگئ کاران په شریی در برتگ کننت. شه مالداری گپته تا شیر و آپ و ورگیین چیزانی جوړکنگا بلوچانی جنین زاگ په شریی تسر کرتگ کننت. مان لواری موسما که شیر و آپئ وهده انت چیزی شه ای شیر و تاجگان بستگ و دوگ بیت و چیزی دگری را مردم ورنت.

هُروت، بستگ، کشک، آچار، راپینگ، پونچ و دگه ورگیین چیز مان نیمروزی هلک و میتگان گون جنین زاگانی دستان جوړ بنت. هروتئ جوړ کنگ چنت پړ داریت و یکی شه ورگیین چیزان که شه شیر و بستگا جوړ بیت هروت انت. په هروتی جوړکنگا باید هما تاجگی که شه پس یا بز یا گوکا به  دستا اتگیت آیرا لاړ دینت و آیی لاړ داتن باید چنت دم و کتره دوام کنت تا آیی مچین میکروب شه بین برونت. رندا شه آیی باید ای تاجگا بلنت که کمی سرد بیت چیا که اگن سهورا سهور ترشپیا گون آیی لوړ کننت آیی بستگ باز ترشپ بیت. وهده که کمی تاجگ سرد بوت گون آیی کمی بستگ لوړ کننت و شپا تا سهورا یا سوبا کلنت که بستگ بندیت.

بستگی که دیمترا بادینتگ بوتگیت، آیرا ایزکئ تها ریچنت و گون آیی سردین آپ لوړ کننت و آیرا منتنت تا بستگ و دوگان به ایزکی تها کلنت. چیزی شه ای دوگان وارتگ بیت و چیزی که مانیت آیرا پیلکانی تها ریچنت و آیی آپا گرنت، ای آپان ساتنت و شه آوان راپینگ جوړ کننت. وهده که چنت پیلک شه چکیدگا پُر بوت ای چکیدگان زورنت و به مزنین دیگانی تها لاړ دینت تا جوان بَز بنت گون اوان واد لس ولوړ کننت، ای پکتگین چکیدگ په هروت جوړکنگا تیار انت آوان به جایی که جوان پیتاپ داشتگ بیت کارنت و به پوچی سرا شه ای هوروتان گونډ گونډ کننت و کلنت که به روچی دیما هشک بنت. آوانی هشک بوهگ هم چنت روچ دوام کنت.

گون هرروتی چکیدگا واد باز کننت و آیرا جوان وادجړکننت تا شه یک نیمگا خراب مه بیت و شه دگه نیمگی په آسانی مشتگ بیت. وهده که جنین زاگ لوټنت هروتی جوړ کننت آوان به لگن یا به کاشیی تها که گلیین کاسگئ انت جوان بز مشنت و پیمازی به دگی تها گون مایگی یا لټیین روگنی سهور کننت و هروتا سری ریچنت. به کاسگانی تها نان تریت کننت و هورتا که دیمترا به دگی تها گرم کرتگ انت سری ریچنت و کلنت که جوان میس کشیت. هروتی په ورگا تیار انت. کسی که شوک داشتگ بیت ای هروتا گون پیماز یا دگه سوزی وارت. هروت یکی شه بلوچانی ورگییان انت بلی مان اوگانستانئ هر کئر و گوری هروت وارتگ بیت و مردم گون آیی ورگا سر و دل گرنت. هروت که شه پس و گوکی شیرا جوړ بیت وش تر انت و هر چنکس که هروت گیشتر واد داشتگ بیت همانکس نرم تر انت. هما راز که دیمترا گشتگ بوت چکیدگی که به پیلکانی تها ریتگ بوته و آیی آپ نز آورتگ بوتگیت ای آپا هم بلوچانی واریکشین جنین زاگ زورنت و لاړ دینت و شه راپینگ جوړ کننت و ای راپینگ جوان ترشپ انت و کسی که ترشپی ورگی سرو دلا داریت راپینگ گیهترین ورگیین چیز انت. راپینگ هم دو راز انت یکی سیاهین راپینگ انت و آ دگه سپیتین راپینگ انت. سیاهین راپینگ شه سپیتین راپینگا ترشپ تر انت.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button